دیجیتال ویترین اشتراک VIP
آفلاین 99 لایک
opyjtjt


اطلاعات

سایر اطلاعات
opyjtjt
مرد - مجرد
1371-07-15
وزن: 68 - قد: 179
تهران - TEHRAN
اسلام
میکشم
xperia-u
عضو فعال
11291 امتیاز

دنبال کنندگان

290 نفر

طرفداران

99 نفر

بازديدکنندگان پروفايل

توضیحات
vip

مدال های کاربر

کاربر ايما عضو رسمي کاردان عضو فعال

کد QR شخصی

حرف دل opyjtjt:
_
این پسرایی که ابرو بر میدارنُ آرایش میکنن

میخوان ثابت کنن دختر بودن به کلیپس نیست

به دلِ
یه رفیق دارم که نامَش حٌسُینِِِِِِِ
آقا مورد داشتیم برای بازی پیشکسوتان استقلال به 11نفر نرسیدن!
یه رفیق دارم که نامَش حٌسُینِِِِِِِ
بدترین درد کدومه ؟
یکی گفت : عاشقی
یکی گفت : تنهایی
یکی گفت : دلتنگی
یکی گفت : فقر
اما هیچکس نگفت : دردهای شب تا صبح مریضا خصوصا کودکای سرطانی !
یه رفیق دارم که نامَش حٌسُینِِِِِِِ
دُﺧﺘﺮ ﻧﯿﺴﺘﻢ، ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﭘﺸﺘﻢ ﺑﺎﺷﻦ
ﺩُﺧﺘﺮ ﻧﯿﺴﺘﻢ 5000 ﺗﺎ ادلیست ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ
ﺩُﺧﺘﺮ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﮑﺴﻢ توی فیسکوفت ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺍﯼ 4 ﺗﺎ ﻻﯾﮏ ﺑﮕﯿﺮﻩ ...
ﺩُﺧﺘﺮ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ 30 40 ﻧﻔﺮ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻦ ﺑﺎﻫﺎﻡ ﺩﻭﺳﺖ ﺷﻦ ﻭ ﻣﻨﻢ ﺑﺎ ﻧﺎﺯ ﺑﮕﻢ ﻧﻪ
ﻧﻪ ﻋﺰﯾﺰﻡ ﻣﻦ ﭘﺴﺮﻡ ﯾﻌﻨﯽ :
ﻋﮑﺴﺎﻡ توی فیسکوفت ﺑﻪ ﺯﻭﺭ 30 ﺗﺎ ﻻﯾﮏ ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ
ﻫﻤﻪ ادلیستام ﺭﻓﯿﻘﺎﻡ ﻫﺴﺘﻦ ﻭ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﺗﻮﺵ ﻧﯿﺲ
ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﭘﯽ ﺍﻡ ﻧﺪﻡ، ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽ ﭘُﺮﺳﻪ ﺯﻧﺪﻩ ﻫﺴﺘﯽ ﯾﺎ ﻣُﺮﺩﯼ !!!!......
ﭘﺴﺮ ﺑﻮﺩﻥ، ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎﻣﺎﻥ ﺑﺎﺑﺎ ﺗﺎ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ
ﭘﺴﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻘﻂ 2 ﺑﺎﺭ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻨﮑﻮﺭ
ﭘﺴﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ 2 ﺳﺎﻝ ﺳﺮﺑﺎﺯﯼ
ﭘﺴﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﮑﺮ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻥ ﮐﺎﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺍﯾﻨﺪﻩ ....
ﺩﻧﯿﺎﯼ ﭘﺴﺮﺍ ﭘﺮ ﺍﺯ ﭘﯿﺮﺍﻫﻦ ﻫﺎﯼ ﻣﺮﺩﻭﻧﻪ ﻭ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻭ ﺭﻓﯿﻘﺎﺷﻮﻥ !
ﭘﺮ ﺍﺯ ﺗﻼﺵ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﻏﻤﺎﺷﻮﻥ ....
ﻣﻦ ﭘﺴﺮﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺭﻓﯿﻘﺎﻡ ﺣﺴﻮﺩﯼ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ ، ﻇﺎﻫﺮ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ ،
ﺍﻟﮑﯽ ﻭﺍﺳﺸﻮﻥ ﮐﺎﻣﻨﺖ ﻧﻤﯿﺬﺍﺭﻡ ﺑﮕﻢ ﻭﺍﯾﯿﯿﯿﯿﯿﯽ ﻧﺎﯾﺲ
ﺷﺪﯼ ﻋﺰﯾﺰﻡ ، ﺍﮔﻪ ﺯﺷﺖ ﺑﺎﺷﻪ ﻣﯿﮕﻢ ﺟﻤﻊ ﮐﻦ ﺍﯾﻦ ﺩﮎ ﻭ ﭘﻮﺯﺗﻮ
ﺍﺭﻩ ﻣﻦ ﭘﺴﺮﻡ ﻭ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﺑﻮﺩﻧﻢ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﻢ
یه رفیق دارم که نامَش حٌسُینِِِِِِِ
دُﺧﺘﺮ ﻧﯿﺴﺘﻢ، ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﭘﺸﺘﻢ ﺑﺎﺷﻦ
ﺩُﺧﺘﺮ ﻧﯿﺴﺘﻢ 5000 ﺗﺎ ادلیست ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ
ﺩُﺧﺘﺮ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﮑﺴﻢ توی فیسکوفت ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺍﯼ 4 ﺗﺎ ﻻﯾﮏ ﺑﮕﯿﺮﻩ ...
ﺩُﺧﺘﺮ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ 30 40 ﻧﻔﺮ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻦ ﺑﺎﻫﺎﻡ ﺩﻭﺳﺖ ﺷﻦ ﻭ ﻣﻨﻢ ﺑﺎ ﻧﺎﺯ ﺑﮕﻢ ﻧﻪ
ﻧﻪ ﻋﺰﯾﺰﻡ ﻣﻦ ﭘﺴﺮﻡ ﯾﻌﻨﯽ :
ﻋﮑﺴﺎﻡ توی فیسکوفت ﺑﻪ ﺯﻭﺭ 30 ﺗﺎ ﻻﯾﮏ ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ
ﻫﻤﻪ ادلیستام ﺭﻓﯿﻘﺎﻡ ﻫﺴﺘﻦ ﻭ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﺗﻮﺵ ﻧﯿﺲ
ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﭘﯽ ﺍﻡ ﻧﺪﻡ، ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽ ﭘُﺮﺳﻪ ﺯﻧﺪﻩ ﻫﺴﺘﯽ ﯾﺎ ﻣُﺮﺩﯼ !!!!......
ﭘﺴﺮ ﺑﻮﺩﻥ، ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎﻣﺎﻥ ﺑﺎﺑﺎ ﺗﺎ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ
ﭘﺴﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻘﻂ 2 ﺑﺎﺭ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻨﮑﻮﺭ
ﭘﺴﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ 2 ﺳﺎﻝ ﺳﺮﺑﺎﺯﯼ
ﭘﺴﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﮑﺮ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻥ ﮐﺎﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺍﯾﻨﺪﻩ ....
ﺩﻧﯿﺎﯼ ﭘﺴﺮﺍ ﭘﺮ ﺍﺯ ﭘﯿﺮﺍﻫﻦ ﻫﺎﯼ ﻣﺮﺩﻭﻧﻪ ﻭ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻭ ﺭﻓﯿﻘﺎﺷﻮﻥ !
ﭘﺮ ﺍﺯ ﺗﻼﺵ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﻏﻤﺎﺷﻮﻥ ....
ﻣﻦ ﭘﺴﺮﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺭﻓﯿﻘﺎﻡ ﺣﺴﻮﺩﯼ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ ، ﻇﺎﻫﺮ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ ،
ﺍﻟﮑﯽ ﻭﺍﺳﺸﻮﻥ ﮐﺎﻣﻨﺖ ﻧﻤﯿﺬﺍﺭﻡ ﺑﮕﻢ ﻭﺍﯾﯿﯿﯿﯿﯿﯽ ﻧﺎﯾﺲ
ﺷﺪﯼ ﻋﺰﯾﺰﻡ ، ﺍﮔﻪ ﺯﺷﺖ ﺑﺎﺷﻪ ﻣﯿﮕﻢ ﺟﻤﻊ ﮐﻦ ﺍﯾﻦ ﺩﮎ ﻭ ﭘﻮﺯﺗﻮ
ﺍﺭﻩ ﻣﻦ ﭘﺴﺮﻡ ﻭ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﺑﻮﺩﻧﻢ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﻢ
یه رفیق دارم که نامَش حٌسُینِِِِِِِ
دیدگاه 16 دیدگاه لایک 9
ماشالله....ماشالله ... ماشالله ♥
فتبارک الله احسن الخالقین :))))
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ادمین در حال دید زدن عکس های پروفایل دخترای پیج :)))
یه رفیق دارم که نامَش حٌسُینِِِِِِِ
ﺯﻭﺩ ﺑﺎﺵ ﺑﻮﺳﻢ ﮐﻦ " ﭼﯿﺴﺖ؟

.
.
.
.
.
.
.
.

ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﯼ ﮐﺜﯿﻒ ﺩﺧﺘﺮﺍ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﻮﻥ
ﻧﯿﺴﺖ
ﺟﺎﯼ ﺑﻮﺳﻢ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﮔﻨﺪﯼ ﮐﻪ ﺯﺩﻥ ﺩﺍﺭﻩ
یه رفیق دارم که نامَش حٌسُینِِِِِِِ
جامعه مجازي ايـــما يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 54.80.87.166