دیجیتال ویترین
اشتراک VIP
آفلاین 89 لایک
Ailar-s


اطلاعات

سایر اطلاعات
Ailar-s
https://t.me/Account68
15753 امتیاز
حرفه اي
1368-01-01
مرد
اسلام
- https://t.me/Account68 @Account68 کانالی متفاوت دلنوشته. متن های عاشقانه. عکس. فیلم. فایل .ترانه جوین کانال https://telegram.me/joinchat/ExbvyEDezgba1SNIXC_zyQ
دکترا و بالاتر
http://www.moran.ir/

دنبال کنندگان

86 نفر

طرفداران

89 نفر

مدال های کاربر

کاربر ايما عضو رسمي کاردان عضو فعال حرفه اي

کد QR شخصی

فروشگاه شارژ ایما

حرف دل Ailar-s:
_
Ailar-s
Ailar-s
mona00 @


دوستی نه حساب است که فراموش شود
و نه چراغ است که خاموش شود
دوستی همان کهنه شرابی است که هرچه بیشتر بماند
مستی آن بیشتراست

تقديم به کهنه ترين شراب
از طرف مست ترين آدم دنيا
امضا: کانال تلگرام @Account68
8 لایک:
Ailar-s
Ailar-s
mona00 @

[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]

چقدر دنبالش بودم /دوسش دارم
امضا: کانال تلگرام @Account68
8 لایک:
Ailar-s
Ailar-s
blak @


سرهنگ : اسمت چیه؟
سرباز : قل مراد
سرهنگ : این چیه دستت؟
سرباز: تفنگ

سرهنگ : تفنگ؟ این مملکتته، آبروته، زندگیته، شرافتته، خواهرته، مادرته و ....

سرهنگ رو به سرباز دوم : اسمت چیه؟
سرباز دوم : جعفر
سرهنگ : این چیه دستت؟
جعفر : این خاااار و مادر قل مراده
امضا: کانال تلگرام @Account68
8 لایک:
Ailar-s
Ailar-s
blak @


آدم فضایی تواتاقش نشسته بود و داشت كتاب ترسناک ميخوند
اونقدر از كتابی كه داشت ميخوند وحشت كرده بود كه رنگ سبزش كبود شده بود
نفس عميق كشيد و كتابو گذاشت روی ميز
و با صدایی لرزون گفت:نهههه آدما وجود ندارن
امضا: کانال تلگرام @Account68
8 لایک:
Ailar-s
Ailar-s
blak @

ﭘﺴﺮﻩ ﮔﺮﻭﻩ ﺳﺎﺧﺘﻪ 120 ﻧﻔﺮ
ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮﺩﯼ ﻣﺬﮐﺮﯼ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺴﺖ ﺧﻮﺩﺷﻪ!
ﺧﻮﺩﺷﻮ ﭼﯽ ﻓﺮﺽ ﮐﺮﺩﻩ ؟
ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺳﻠﯿﻤﺎﻥ ؟
ﭘﯿﺘﺒﻮﻝ؟
ﺳﻨﺒﻞ ﺧﺎﻥ؟
ﺧﻮﺍﺟﻪ ﺣﺮﻡ ﺳﺮﺍ؟
امضا: کانال تلگرام @Account68
Ailar-s
Ailar-s
blak @

ﻟﻬﺠﻪ ﮐﻼغ ﻫﺎ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺮه زﻣﯿﻦ

اردﺑﯿﻞ : ﮔﺎر ﮔﺎر..........
ﺗﻬﺮان : ﻗﺎر ﻗﺎر..........
اﺻﻔﻬﺎن : ﻗﺎرس ﻗﺎرس.........
ﺷﯿﺮاز : ﻗﺎرو ﻗﺎرو...........
اﺑﺎدان : ﭼﯿﻪ ﮐﺎ ؟!! ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﻋﻘﺎب
ﻧﺪﯾﺪی ؟!...........

ﯾﺰد : ﻗﺮ ﻗﺮ...........
اﻣﺎرات : ﻗﺎرع ﻗﺎرع...........
اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ : ﻗﺎرﯾﻨﻮل ﻗﺎرﯾﻨﻮل...........
اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ : ﻗﺎرﯾﯿﺎﻧﻮ ﻗﺎرﯾﯿﺎﻧﻮ...........
اﻟﻤﺎن : ﻗﺎرش ﻗﺎرش.......
ﻓﺮاﻧﺴﻪ : ﮐﺎﻣﯿﻨﺘﺎﻟﻪ ﻗﺎر
ﮐﺎﻣﯿﻨﺘﺎﻟﻪ ﻗﺎر..........
ﭼﯿﻦ : ﻗﺎرچ ﻗﯿﺮچ ﻗﻮﻧﭻ...........
روﺳﯿﻪ : ﻗﺎرﯾﻮف ﻗﺎرﯾﻮف...........

ﺑﺎﺑﺎ ﺗﻮ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﮑﺎری !!! ﺧﺠﺎﻟﺖ
ﺑﮑﺶ !!! ﺟﻮوﻧﺎی ﻣﺮدم دارن
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻤﯿﺸﻮﻧﻮ
در ﻣﻮرد ﺳﻔﺮ در زﻣﺎن ﺑﻪ
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ دﻧﯿﺎ
ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﻦ
ﺗﻮ ﭘﯿﮕﯿﺮ ﺻﺪای ﮐﻼﻏﺎﯾﯽ ؟
خجالت نکشيدی با اون سنت هی قار قار کردی
حتما یارانه هم میگیری..
امضا: کانال تلگرام @Account68
9 لایک:
Ailar-s
Ailar-s
شب خوش
[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
امضا: کانال تلگرام @Account68
7 لایک:
صفحات: 1 2 3 4 5 آخرین صفحه
طراحي و اجرا: MyParsi.com
جامعه مجازي ايـــما يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 54.224.234.8