دیجیتال ویترین
اشتراک VIP
آفلاین 89 لایک
Ailar-s


اطلاعات

سایر اطلاعات
Ailar-s
https://t.me/Account68
15947 امتیاز
حرفه اي
1368-01-01
مرد
اسلام
- https://t.me/Account68 @Account68 کانالی متفاوت دلنوشته. متن های عاشقانه. عکس. فیلم. فایل .ترانه جوین کانال https://telegram.me/joinchat/ExbvyEDezgba1SNIXC_zyQ
دکترا و بالاتر
http://www.moran.ir/

دنبال کنندگان

86 نفر

طرفداران

89 نفر

بازديدکنندگان پروفايل

توضیحات
vip

مدال های کاربر

کاربر ايما عضو رسمي کاردان عضو فعال حرفه اي

کد QR شخصی

فروشگاه شارژ ایما

حرف دل Ailar-s:
_
Ailar-s
Ailar-s
mona00 @

[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]

چقدر دنبالش بودم /دوسش دارم
امضا: کانال تلگرام @Account68
8 لایک:
Ailar-s
Ailar-s
blak @


سرهنگ : اسمت چیه؟
سرباز : قل مراد
سرهنگ : این چیه دستت؟
سرباز: تفنگ

سرهنگ : تفنگ؟ این مملکتته، آبروته، زندگیته، شرافتته، خواهرته، مادرته و ....

سرهنگ رو به سرباز دوم : اسمت چیه؟
سرباز دوم : جعفر
سرهنگ : این چیه دستت؟
جعفر : این خاااار و مادر قل مراده
امضا: کانال تلگرام @Account68
8 لایک:
Ailar-s
Ailar-s
blak @


آدم فضایی تواتاقش نشسته بود و داشت كتاب ترسناک ميخوند
اونقدر از كتابی كه داشت ميخوند وحشت كرده بود كه رنگ سبزش كبود شده بود
نفس عميق كشيد و كتابو گذاشت روی ميز
و با صدایی لرزون گفت:نهههه آدما وجود ندارن
امضا: کانال تلگرام @Account68
8 لایک:
Ailar-s
Ailar-s
blak @

ﭘﺴﺮﻩ ﮔﺮﻭﻩ ﺳﺎﺧﺘﻪ 120 ﻧﻔﺮ
ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮﺩﯼ ﻣﺬﮐﺮﯼ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺴﺖ ﺧﻮﺩﺷﻪ!
ﺧﻮﺩﺷﻮ ﭼﯽ ﻓﺮﺽ ﮐﺮﺩﻩ ؟
ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺳﻠﯿﻤﺎﻥ ؟
ﭘﯿﺘﺒﻮﻝ؟
ﺳﻨﺒﻞ ﺧﺎﻥ؟
ﺧﻮﺍﺟﻪ ﺣﺮﻡ ﺳﺮﺍ؟
امضا: کانال تلگرام @Account68
Ailar-s
Ailar-s
blak @

ﻟﻬﺠﻪ ﮐﻼغ ﻫﺎ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺮه زﻣﯿﻦ

اردﺑﯿﻞ : ﮔﺎر ﮔﺎر..........
ﺗﻬﺮان : ﻗﺎر ﻗﺎر..........
اﺻﻔﻬﺎن : ﻗﺎرس ﻗﺎرس.........
ﺷﯿﺮاز : ﻗﺎرو ﻗﺎرو...........
اﺑﺎدان : ﭼﯿﻪ ﮐﺎ ؟!! ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﻋﻘﺎب
ﻧﺪﯾﺪی ؟!...........

ﯾﺰد : ﻗﺮ ﻗﺮ...........
اﻣﺎرات : ﻗﺎرع ﻗﺎرع...........
اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ : ﻗﺎرﯾﻨﻮل ﻗﺎرﯾﻨﻮل...........
اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ : ﻗﺎرﯾﯿﺎﻧﻮ ﻗﺎرﯾﯿﺎﻧﻮ...........
اﻟﻤﺎن : ﻗﺎرش ﻗﺎرش.......
ﻓﺮاﻧﺴﻪ : ﮐﺎﻣﯿﻨﺘﺎﻟﻪ ﻗﺎر
ﮐﺎﻣﯿﻨﺘﺎﻟﻪ ﻗﺎر..........
ﭼﯿﻦ : ﻗﺎرچ ﻗﯿﺮچ ﻗﻮﻧﭻ...........
روﺳﯿﻪ : ﻗﺎرﯾﻮف ﻗﺎرﯾﻮف...........

ﺑﺎﺑﺎ ﺗﻮ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﮑﺎری !!! ﺧﺠﺎﻟﺖ
ﺑﮑﺶ !!! ﺟﻮوﻧﺎی ﻣﺮدم دارن
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻤﯿﺸﻮﻧﻮ
در ﻣﻮرد ﺳﻔﺮ در زﻣﺎن ﺑﻪ
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ دﻧﯿﺎ
ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﻦ
ﺗﻮ ﭘﯿﮕﯿﺮ ﺻﺪای ﮐﻼﻏﺎﯾﯽ ؟
خجالت نکشيدی با اون سنت هی قار قار کردی
حتما یارانه هم میگیری..
امضا: کانال تلگرام @Account68
9 لایک:
Ailar-s
Ailar-s
شب خوش
[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
امضا: کانال تلگرام @Account68
7 لایک:
Ailar-s
Ailar-s
blak @

یاشیخ
ﯾﺒﺎﺭ ﺳﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ؛
بهﯾﻪ پسره ﭘﻨﺞ ﺗﺎ ﺳﻮﺍﻝ ﺭﺳﻮﻧﺪﻡ .ﺍﻭﻣﺪ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻣﺎﭼﻢ ﮐﺮﺩ !
ﭼﻦ ﺭﻭﺯﻩ ﺍﻋﺼﺎﺑﻢ ﺧﻮﺭﺩ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﭼﺮﺍ ﺑﺮﮔﻤﻮ ﺑﻬﺶ
ﻧﺪﺍﺩﻡ .
امضا: کانال تلگرام @Account68
3 لایک:
صفحات: 1 2 3 4 5 آخرین صفحه
طراحي و اجرا: MyParsi.com
جامعه مجازي ايـــما يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 54.81.102.236