دیجیتال ویترین
اشتراک VIP
آفلاین 50 لایک
شاهين

صبرت که تمام شد نرو معرفت تازه از آن لحظه آغاز می شود ! [درباره من]

اطلاعات

سایر اطلاعات
شاهين
3300 امتیاز
عضو رسمي
1365-02-29
مرد

دنبال کنندگان

177 نفر

طرفداران

50 نفر

بازديدکنندگان پروفايل

توضیحات
vip

مدال های کاربر

کاربر ايما عضو رسمي

کد QR شخصی

فروشگاه شارژ ایما

حرف دل شاهين:
_
شاهين
شاهين
نـ ـام تـ ـو را مــی نـویســ ـم
بـ ـا مَـ ـدی بلنــ ـد
و اضـ ــافـه مــی کنـ ــم :
ضـ ـرورتــ ــــ دارد بـ ـا مَـ ـد بخــواننـ ـد ...
مـ ـی خــواهـ ــم
جهــ ـان نفــس کـ ـم بیــ ـاورد در بــ ـردن نـــامتــ ـــــ ..
امضا: تمام خاطراتم در یک یادش بخیر دفن شد...
8 لایک:
شاهين
شاهين
قــورتـ ــــ مـی دهـ ـم همـ ـه ی دلتنـ ـگـی هــایـ ـم را
و تلـ ـخ نــوشتـ ـه هـ ـایــم را
سَــ ــر مـی کشـ ــم
انکـ ــار نمـی کنـ ــم
لـ ـج کـ ــرده ام کـه بــرایتـ ــــ بنــویسـ ــم
گـ ـریـه کنــ ـم ...
عـاشـ ـق بمــانـ ـم ...
لـ ـج کـ ـرده ام دوستتـ ــــ داشتـه بــاشـ ــم
دلـ ـم مـی خــواهـد بــاور کنـ ـی ...
دوستتـ ــــ دارم .. !!
امضا: تمام خاطراتم در یک یادش بخیر دفن شد...
7 لایک:
شاهين
شاهين
شکــایتــ ــــ نمـی کنــ ـم
امـ ـا !!
آیــا واقعـ ـا یکــ ــــ بـار شــد کـ ـه ..
در گــذر همیــ ـن همیشــ ـه ی بــی شکـیبــ ـــــ ..
دمـ ـی دلــواپـ ـس تنهـ ـایـی دستــ ــــ هـ ـای مـ ـن شـ ــوی ؟
امضا: تمام خاطراتم در یک یادش بخیر دفن شد...
2 لایک:
شاهين
شاهين
نــ ـه !
چیــ ـزی نشـ ــده ...
فقــ ـط تــن پوشــ ـم فـ ـرق کــ ـرده !
ایــن روز هـ ـا
بــ ـه جــ ـای واقعیـتــ ـــــ بــا تـ ــو بــ ـودن
هــر شبـــ ـــــ
رویــ ـایـتــ ـــــ را تـ ـن مــی کنــ ـــم !!
امضا: تمام خاطراتم در یک یادش بخیر دفن شد...
5 لایک:
شاهين
شاهين
خــ ـدایــ ـا ...
خـ ــط و نشــ ــان دوزختــ ـــــ را بــ ـرایــ ــم نکـ ــش
جهنـــ ــم تـــ ـر از نبــ ـودنــ ـش
جــ ـایــی را ســ ـراغ نــ ـدارم ...
امضا: تمام خاطراتم در یک یادش بخیر دفن شد...
4 لایک:
شاهين
شاهين
نگـ ــران مــن نبـ ـاش!
مــن آنقــ ـدر امـــ ـروز و فــ ــرداهــ ـای نیـ ـامــدن را دیـده ام
کـــه دیگــ ـر هیــچ وعـ ـده بـی ســرانجـ ـامـی خــوابــ ـــــ و خیـ ـال آرزویــم را آشفتـ ـه نمــی کنـ ــد !
حـ ـالا یــاد گــرفتـ ـه ام کــه فــرامـ ـوشــی دوای درد همـ ـه نیـ ـامـدن هــا و نـداشتـ ـن هــا و نخــواستـ ـن هــاستـــ ـــ !
یــاد گــرفتـ ـه ام کــه از هیـ ـچ لبخنـ ـدی ، خیـ ــال دوستـ ـــــ داشتــن بــه ســ ــرم نــزنــد !!
یــاد گــرفتـ ـه ام کــه بشنــ ـوم و بــه روی خـ ـود نیـ ـاورم !!
کـ ـه فــرداهـ ـا هیـ ـچ وقتــ ــــ نمـی آینـ ـد
امضا: تمام خاطراتم در یک یادش بخیر دفن شد...
4 لایک:
شاهين
شاهين
مـ ـی گفتــ ــــ :
پــ ـای رفتــ ــن نـدارم ..
راستــ ــــ مـ ـی گفتــ ــــــ !!
بـ ــا ســ ــر رفتــ ــــــ ...
امضا: تمام خاطراتم در یک یادش بخیر دفن شد...
4 لایک:
صفحات: 1 2 3 4 5 آخرین صفحه
طراحي و اجرا: MyParsi.com
جامعه مجازي ايـــما يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 54.81.71.68