دیجیتال ویترین اشتراک VIP
آفلاین 376 لایک
мσħαммα∂ яεzα

✘ye тιr мαнι ✘ĸαѕι ѕнαвιн вe нιcнĸαѕ [درباره من]

اطلاعات

سایر اطلاعات
мσħαммα∂ яεzα
مرد
1375-04-22
تهران - VλƦλϻiи
میکشم
1100
ĸн❤dα , wolғ , ɢɪтαʀαм , ѕαɴᴛᴏʀᴇѕн
کاربر ارزشمند
46883 امتیاز

دنبال کنندگان

888 نفر

طرفداران

376 نفر

بازديدکنندگان پروفايل

توضیحات
vip

دعوت شدگان توسط این کاربر

мσħαммα∂ яεzα تا کنون 98 کاربر را به جامعه مجازی ایما دعوت کرده است و بابت آن 4900 امتیاز کسب کرده است.

شما هم میتوانید برای کمک در گسترش جامعه مجازی ایما از طریق ارسال دعوتنامه یا ارسال لینک دعوتنامه شخصی دوستانتان را به این سایت دعوت نمائید.

مدال های کاربر

کاربر ايما عضو رسمي کاردان عضو فعال حرفه اي عضو ويژه کاربر ارزشمند

کد QR شخصی

فروشگاه شارژ ایما

حرف دل мσħαммα∂ яεzα:
_

مَـטּ و تَنهاییمــ ، شُمـا ـهَمـﮧ ...

[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]


پـا وَرقے +[ ڪَسے ڪـﮧ بتونــﮧ פֿِـیلـے تَـنها بِمونـﮧ و توی تنهاییشـc פֿـوشـפـالـc باشـﮧ یَعنـے פֿِـیلـے وَقتـﮧ آبــ از سرشـc گُذَشتِـﮧ ],
✘ ™ ...Mαɴ ᴏ Tᴀɴнᴀɪɪ ᴏ ᴄʜαɴᴅᴛᴀ Hᴇᴇ ✘
دیدگاه 1 دیدگاه لایک 192


تـو هَنـوز تـو قُلبـِـ مَنـے

مَـטּ اَزَتــ رـها نَشُدَمـ

مَگـﮧ میشـﮧ ڪـﮧ مَـטּ یـﮧ نَفَسـc ،

بِگیرَمتــ اَز وجوנِ פֿـوנَمـ

مَگـﮧ میشـﮧ بـﮧ ـهِمـ نَرِسیمـ ،

مَـטּ اَز ایـטּ فِڪر פֿَـستـﮧ شُـנمـ

مَگـﮧ میشـﮧ نَباشـے و مَـטּ ،

اِנامـﮧ نَـנمـ بـﮧ ـعَذابـِـ פֿـوנَمـ

تو ـهَمونـے ڪـﮧ نَبودטּِ با تـو

یِڪـ نَفسـc توےِ هَر لَـפـظﮧ ـهَراسِـc مَنـﮧ

سَرِ ـعِشِقِـc تـو بـﮧ مَرگـِـ פֿـوנمـ راضـے شُـנَمـ

آפֿـه ایـטּ مُردَטּ رَـها شُدَنـﮧ


[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]

[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]پـا وَرقے +[ [یـﮧ شَبــ פֿـابِتو נیـנَمـ ، یـﮧ ـهَفتِـﮧ ے بَـعـנِشـc صورَتَـمو شُستَمــ ],
✘ ™ ...Mαɴ ᴏ Tᴀɴнᴀɪɪ ᴏ ᴄʜαɴᴅᴛᴀ Hᴇᴇ ✘
دیدگاه 162 دیدگاه لایک 194
مَـטּ تنهــــایـے را נوسـتـ دارمـ


تَـنهــا ڪـﮧ باشـے ۱۰۰ سالـc یـﮧ بار موبایلِتـ رو مـے زنـے تو شارژ…


تَـنهــا ڪـﮧ بآشـے قَهوـهـ اَتــ هَرگِـز سَرנ نِمـے شَوנ…


تَـنهــا ڪـﮧ بآشـے نــور زیـآנ اَستــ…


تَـنهــا ڪـﮧ باشـے נیــــرتَـر شَبــ مـے شَوנ…


تَـنهــا ڪـﮧ بآشـے ـَهمـﮧ פֿـوشـפـالَـنـנ…


تَـنهــا ڪـﮧ بآشـے موهایَتــ را مُرَتـبــ نِمـے ڪُـنـے…


تَـنهــا ڪـﮧ بآشـے شیشـﮧ ـعَطرتـ پُــربـآقـے مـے مانَـנ…


تَـنهــا ڪـﮧ بآشـے بَهمَـטּ هَمـ مارلبروستــ…


تَـنهــا ڪـﮧ بآشـے ـهیچ چــیـــز פֿَـنـנهـ נآر نیستــ…[!],


[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]پـا وَرقے +[ ـغَمـِ تَـنهــاییمـ بــالـاتـر از נیـوانِگـیـسـتـــ{-66-} ],
✘ ™ ...Mαɴ ᴏ Tᴀɴнᴀɪɪ ᴏ ᴄʜαɴᴅᴛᴀ Hᴇᴇ ✘
دیدگاه 1 دیدگاه لایک 191
[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]

נیـנگاهـ↯


پا وَرقے +[ נیـנگاهـ امکاטּِ ویرایِشـ را داراستــ :| ],
✘ ™ ...Mαɴ ᴏ Tᴀɴнᴀɪɪ ᴏ ᴄʜαɴᴅᴛᴀ Hᴇᴇ ✘
دیدگاه 2 دیدگاه لایک 184
ڪـے میفَهمـﮧ چـے میگمـ [؟], פֿَـطـ פֿَـطیَمـ یـﮧ مَشقـﮧ [!],
נیـڪتِـﮧ ے ـهَر شَبِــ مـטּ ، مـیـلـاנِ مَـرگـِـ ـعِـشقـﮧ ...

[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]


پا وَرقے +[ נَستَـمـ را بـگیـر ... جـیبــ ـها گاهـے عُمقـc تَـنهـایـے را نِمیفَهمَنـנ {-66-} ],
✘ ™ ...Mαɴ ᴏ Tᴀɴнᴀɪɪ ᴏ ᴄʜαɴᴅᴛᴀ Hᴇᴇ ✘
دیدگاه 1 دیدگاه لایک 185
همیـטּ عِشقـِc ڪَربُـ ـبَلا بود ، مَنو توےِ هِیَئتـ ڪِشوندَمـc ...

[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد][لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]


پا وَرقے +[ نَزار نوڪَرِتـ פֿـار و رُسوا بِشـﮧ ],
✘ ™ ...Mαɴ ᴏ Tᴀɴнᴀɪɪ ᴏ ᴄʜαɴᴅᴛᴀ Hᴇᴇ ✘
دیدگاه 1 دیدگاه لایک 174
נِلَمـ میگرـهـِ وَقتـے נیگـﮧ اینو تـا آפֿَـرِ عُمرَمـ نِمیبینَمـ
{-66-}

נانلوנِ آلبومـِ جَـנیـנ و فوقـc العـاנهـ زیباےِ مَرפـومـ مُرتِضـے پاشایـے بـﮧ نامـِ اِسمِشـc عِـشقـﮧ

[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]


پا وَرقے +[ هَـمیـטּ ڪِـﮧ میخامـ פَـرفـِـ נِلَمـ را بـا تـ❤ـو بِگَمـ میرے ... {-79-}]
✘ ™ ...Mαɴ ᴏ Tᴀɴнᴀɪɪ ᴏ ᴄʜαɴᴅᴛᴀ Hᴇᴇ ✘
دیدگاه 1 دیدگاه لایک 175
صفحات: 1 2 3 4 5 آخرین صفحه
طراحي و اجرا: MyParsi.com
جامعه مجازي ايـــما يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 54.156.85.167