دیجیتال ویترین
اشتراک VIP
آفلاین 88 لایک
ツ•❤•mina•❤•ツ

یـهـ چیــزے بـهـ اســـمـ غــــرور ♕تــو وجـــودمهـ♕ ✘کـهـ نمیـــزارهـ بعضیـــا رو✘ ↶آدمـــ حســـاب کنــــمـ↷ [درباره من]

اطلاعات

سایر اطلاعات
ツ•❤•mina•❤•ツ
5402 امتیاز
کاردان
1378-07-26
زن - مجرد
اسلام
خراسان رضوی - مشهد
htc

دنبال کنندگان

99 نفر

طرفداران

88 نفر

مدال های کاربر

کاربر ايما عضو رسمي کاردان

کد QR شخصی

فروشگاه شارژ ایما

حرف دل ツ•❤•mina•❤•ツ:
_
ツ•❤•mina•❤•ツ
ツ•❤•mina•❤•ツ
{-60-}{-60-}{-60-}{-60-}{-60-}
m54_1409497763087.jpg
امضا: in rell saeed ^ـــــــــــــــــ^
ツ•❤•mina•❤•ツ
ツ•❤•mina•❤•ツ
گـفت: پسـرها چقـدر چشـم نـاپـاک شـده انـد …

یک بـار پشـت سـرش راه افتـادم …
در کوچـه اول ، پسـر جـوانی ایسـتاده بود !
تا نگـاهش به او و مانتـوی تنـگش افتـاد
نیشـخندی زد و به سـر تا پـای انـدام دخـتر خیـره شـد …
همـان پسـر ، وقـتی مـن از جلـویش عبـور کـردم …
سـرش را پایـین انداخت و سرگـرم گوشی مـوبایلـش شـد !
در کوچـه دوم که کمـی هـم تنـگ بـود …
چنـد پسـر در حـال حـرف زدن و بلـند بلـند خندیدن بودنـد
دخـتر که نزدیکـشان شـد ، نگـاه ها هـمه سمـت انـدام …
و موهـای بلـند دخـترک چرخـید.
یکـی از پسـر ها نیشـخندی زد
و دیگـری کاغـذی را در کـیف دخـتر انداخـت.
تنـه دخـتر ، هنـگام عبـور از آن کوچه تنگ به تنـه پسـر ها خـورد !
همـان پسـر ها ، وقـتی مـن نزدیک شـدم …
راه را بـرای عبـور مـن باز کـردند و صـدایشـان را پایـین آوردنـد.

و همیـنطور در کوچه سـوم ، خیـابـان ، بـازار …


اصـلا قبـول چشـم ها هـمه نـاپـاک …!
امـا ◄تــــو► چـرا با بـی حجـابی ، طعـمه شـان میـشوی …
امضا: in rell saeed ^ـــــــــــــــــ^
ツ•❤•mina•❤•ツ
ツ•❤•mina•❤•ツ
نتیجه ناراحتی{-60-}{-60-}{-60-}{-60-}
IMAG0001.jpg
امضا: in rell saeed ^ـــــــــــــــــ^
ツ•❤•mina•❤•ツ
ツ•❤•mina•❤•ツ
☜مـًـًـًـًـًـًـًـًن ريـًـًـًــًـًـًـًـًـًـًہ هـًـًـًـًـًـًـًآم روبــًـًـًـًـًـآ سِـگــآر⇜و تـٍـٍـٍـٍــٍٍـٍـٍرآمَــادول●•••
☜مـًـًـًـًـًـًـًغـٍـٍـٍـٍـٍـٍزَم روبـًـًـًـًـًـًـًـًآ
آهـًـًـًـًـًـًنٍـٍـٍٍـٍـٍـٍگــًـًـًـًـًـًآ♬☜عـًـًـًـًـًـًـًلــے بـًـًـًـًـًـًآبـًـًـًـًـًآ●•••بــًـًـًـًـًًگٍـٍـٍـٍآدادم♕♛
☜مـًـًـًـًـًـًـًن تـٍـٍٍــوبــًـًـًـًـًغـٍـٍـٍَـٍـٍل گـًـًـًـًوشـٍـٍـٍـٍـٍـٍيـًـًــًـًـًـًم
خـٍـٍـٍـٍوآبـًـًـًـًـًم مـًـًـًـًيـًـًـًـًبـًـًـًـًره شـٍٍـٍٍـٍبـًـًـًـًـًـآ
☜تـٍـٍـٍـٍـٍـٍو☜تــٍـٍٍـٍـٍـٍـٍوبـًـًـًـًـًـًـًغـٍـٍـٍـٍـٍلِ
كـٍـٍـٍيـًـًـًـًآ●•••⇜هـًـًـًًـًـًـًـًـًـًـًـًـًـًـًـًًe
امضا: in rell saeed ^ـــــــــــــــــ^
ツ•❤•mina•❤•ツ
ツ•❤•mina•❤•ツ
من◀∅ زاپاس عشق ∅▶کسی نمیشم ✘
چون مادرم ♡
منو واسه ←نقش اول →زاییده✔
گرفتی ؟؟؟ هرررررری囟▷◁
امضا: in rell saeed ^ـــــــــــــــــ^
ツ•❤•mina•❤•ツ
ツ•❤•mina•❤•ツ
✍ خیــــــــــلی وقتہِ تِڪستــــــــــ نمیدَم با روانــــــــــگردان و پــــــــــایپــــــــــ✖ツ
✍ انقــــــــــد گوه نخــــــــــور پُشتَــــــــــم بخــــــــــور تے تــــــــــاپ✖ツ
✍ واسِ نــــــــــوشتن نیستــــــــــَم بــــــــــی تابــــــــــ✖ツ
✍ مَــــــــــن دَتـــــ روُ ام بنــــــــــیــــــــــانم هستش هیپــــــــــ هــــــــــاپ✖ツ ‌
امضا: in rell saeed ^ـــــــــــــــــ^
ツ•❤•mina•❤•ツ
ツ•❤•mina•❤•ツ
ســـــلامـتـــــے اونـــــے ڪـــــہ تــــــــــو دلـمـــ❤️ــــون درخـشـیـــــد
رفـت ڪـــــس داد اومـــــد گـــــفـت بـبـخـشـیـــــد |:
@
امضا: in rell saeed ^ـــــــــــــــــ^
صفحات: 1 2 3 4 5 آخرین صفحه
طراحي و اجرا: MyParsi.com
جامعه مجازي ايـــما يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 54.80.115.140