دیجیتال ویترین
کانال ایماگرام
آفلاین 513 لایک
¤×اَمـِـِـِیـرحُسـَ..

خودم.صدام.گیتارم.و اجراهام. [درباره من]

اطلاعات

سایر اطلاعات
¤×اَمـِـِـِیـرحُسـَـَـَیـنـפ
amir hossein
125657 امتیاز
کاربر طلايي
1376-12-10
مرد - مجرد
اسلام
موسیقی
نمیکشم
موسیقی

آهنگ پس زمینه پروفایل

توضیحات

دنبال کنندگان

582 نفر

طرفداران

513 نفر

مدال های کاربر

کاربر ايما عضو رسمي کاردان عضو فعال حرفه اي عضو ويژه کاربر ارزشمند عضو برتر کاربر طلايي

کد QR شخصی

فروشگاه شارژ ایما

حرف دل ¤×اَمـِـِـِیـرحُسـَـَـَیـنـפ:
_
¤×اَمـِـِـِیـرحُسـَـَـَیـنـפ
¤×اَمـِـِـِیـرحُسـَـَـَیـنـפ
[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]

⏪غـَـَـَـَمـِـِـِ×دُنـِـِـِـِیآ₪رو مـِـِـِـِـیخوآیـ×؟
⏪یـِـِـِـِـِهـ¤نـِـِـِـِگـَآهـ¥تــُـُـُـُو.چـِـِـِـِشآمـ§کـُـُـُنـ⏩
امضا: موسیقی
دیدگاه غیرفعال · 1394/05/4 - 21:59 در گروه SoliTarY · شناسه: 9699054 · گزارش تخلف
¤×اَمـِـِـِیـرحُسـَـَـَیـنـפ
¤×اَمـِـِـِیـرحُسـَـَـَیـنـפ
[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]

[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]


»سـََََـَََـََـَر♣زَمینـ♦کِشآوَرزـی○عـِِِِـِِِـِِـِکسـ◘یـهـَـََـَََـََََویـی«

»جآـی♠دُوستـَِـََِِـَََِِِـََََِِِِـآنـ•خآلیـ♠ـ«

»تآریـخ:1396/1/6«

»«
امضا: موسیقی
¤×اَمـِـِـِیـرحُسـَـَـَیـنـפ
¤×اَمـِـِـِیـرحُسـَـَـَیـنـפ
»بـِِِِـِِِـِِـِهتـَرینـ✿کآدُویـ❅تـَـََـَََـََََولـُـُـُدیـ❉کھ✸گِرِفتَمـ«

♥♥♥

»مـِِِِـِِِـِِـِرسیـ❂کھ❂اِینقَدر❈خـُـُـُوبی...(:«


[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
امضا: موسیقی
¤×اَمـِـِـِیـرحُسـَـَـَیـنـפ
¤×اَمـِـِـِیـرحُسـَـَـَیـنـפ
»اِمـِِِِـِِِـِِـِروز₹یـَـََـَََـََََھوـی₪ـتـََََـَََـََـَو♠رآھ✪بـَِـَِـَِرگشتـ◆بـہ◆خونہ«

⇐جآیـ×ـدوستآنـ♥⇔♥خآلی⇒


[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]

[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
امضا: موسیقی
¤×اَمـِـِـِیـرحُسـَـَـَیـنـפ
¤×اَمـِـِـِیـرحُسـَـَـَیـنـפ

[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]

⇑¥یکـِِِِـِِِـِِـِ₪ھَفتـَـََـَََـََََہ₹پیـِِِِـِِِـِِـِ×ـِـِِـِِِـِِِِش₤،بآبـُـُـُل

ھَوآـےدونَفَرِهـ(∶⇒
امضا: موسیقی
¤×اَمـِـِـِیـرحُسـَـَـَیـنـפ
¤×اَمـِـِـِیـرحُسـَـَـَیـنـפ
[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]



»بـُـُـُزرگـ♠شُدیـِِِِـِِِـِِـِمو◘اَخمـََََـَََـََـَ○جآـی♦لـََََـَََـََـَبخَندآمونـ☺رو☺گـِِِِـِِِـِِـِرفتهـ♣«

»غآفلـ♠شـُـُـُدیمـ◘اَز.اِینکهـ○هَمـونـ•لـَـََـَََـََََبخَند◘بود$کهـ.دِلآمونو♠روشـِِِِـِِِـِِـِنـ«

»وَ•اُمیـََََـَََـََـَدوآر◘☻»بـََََـَََـََـَهـ♦آیَندِهـ○نِگَهـََََـَََـََـَ.ـَـََـَََـََََدآشتهـ.بود«

»»لـَـََـَََـََََبآتونـ◘خـََََـَََـََـَندونـ.بآشهـ♥وَ♥دِلآتـونـ○شآد««

امضا: موسیقی
¤×اَمـِـِـِیـرحُسـَـَـَیـنـפ
¤×اَمـِـِـِیـرحُسـَـَـَیـنـפ
[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]


↫شَبـی₪کـِـِِـِِِـِِِِھ ¥آمآدِهـ~شـُـُـُدَمـ➷

⇇وآسـ$عـَـََـَََـََََروسـی¥پـِسـَـََـَََـََََر.عَمومـ(:«

خـُـُـُوشـ₰بـَختـ.شـِـِِـِِِـِِِِهـ ➺
امضا: موسیقی
صفحات: 1 2 3 4 5 آخرین صفحه
طراحي و اجرا: MyParsi.com
جامعه مجازي ايـــما يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 54.204.252.37