دیجیتال ویترین
اشتراک VIP
آفلاین 71 لایک
نیلوفر

☜مَـــــــــــــــن... تو زندگــے یه وَقتایــے حاضرجوابی کردم••• یه وَقتایــے پروبازی درآوردم••• یه وَقتایــے بخشیدم••• یه وَقتایــے افتادم••• یه وَقتایــے توبیداری کابوس دیدم••• یه وَقتایــے ضربه خوردم••• یه وَقتایــے تو تنهایــے مُـردَم •.. [درباره من]

اطلاعات

سایر اطلاعات
نیلوفر
niloufar
2974 امتیاز
عضو رسمي
1373-02-17
زن - متاهل
اسلام
تهران - تهران
کارشناسی
نمیکشم

دنبال کنندگان

81 نفر

طرفداران

71 نفر

بازديدکنندگان پروفايل

توضیحات
vip

مدال های کاربر

کاربر ايما عضو رسمي

کد QR شخصی

فروشگاه شارژ ایما

حرف دل نیلوفر:
_
نیلوفر
نیلوفر
اگـــــہ مجبــورҐ برҐ دست خودمـ نیست

منــو باور کــטּ کِ ایـטּ تصمیمِ مـטּ نیست

اگـہ مجبورҐ برҐ از یــاد نبردم...

کِ بدونِ تـــو دلҐ مالِ خودҐ نیست

اگـہ مجبورҐ برҐ تنهـــات بزارҐ

ایـטּ سـᓅـــر بِ جوטּ تـــو بِ دستِ مـטּ نیست

اگـہ مجبورҐ برҐ با چشمِ گـــریوטּ...

خوب بـــدوטּ کِ رᓅـتنـҐ خواستـہ ے مـטּ نیست

آرہ مجبورҐ ...نگــو مجبور نبـــودے

آخـہ زندگے با تو تقـــدیرِ مـטּ نیست

آرہ مجبورҐ بِ اوטּ خـــداے بالا

کـِ بِ جز خودش کسے بال و پـــرҐ نیست...

[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]

[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]

[̲̅n̲̅][̲̅i̲̅][̲̅l̲̅][̲̅o̲̅][̲̅u̲̅][̲̅f̲̅][̲̅a̲̅][̲̅r̲̅]
امضا: دَغدَغَش دَغدَغَمه , خَنده ـش قَهقَهَمه ~ :D
نیلوفر
نیلوفر
↙。✘ مَشتـٍِـٍـٍٍٍٍـٍـٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍـے بآݜ عیـٍِـٍـٍٍٍٍـٍـن ᓄـآ هَر ڪِـٍـٍٍٍٍـٍـٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍـے בاشتـٍِـٍـٍٍٍٍـٍہ اِבعــٍِـٍـٍٍٍٍـٍآ ✘。 ↘

↙。✘ قهــٍِـٍـٍٍٍٍـٍـرᓄـآטּ قِصـٍِـٍـٍٍٍٍـہ هآ๛ سینــٍِـٍـٍٍٍٍـٍہ سوختــٍِـٍـٍٍٍٍہ مِـثل ᓄـآ ✘。 ↘

↙。✘زشــٍِـٍـٍٍٍٍـٍت عیــٍِـٍـٍٍٍٍـٍن خوشگـٍِـٍـٍٍٍٍلآ جُغـٍِـٍـٍٍٍٍـב بآشو خوݜ صِــٍِـٍـٍٍٍٍـٍבا ✘。↘

↙。✘ سیــٍِـٍـٍٍٍٍرے ؋ڪِـٍـٍٍٍٍـٍر گشنـِـٍـٍٍٍٍـٍہ هآ اوטּ بالآیــٍٍٍٍـٍـٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍـے پُشـٍِـٍـٍٍٍٍـٍت ᓄـآست ✘。↘
[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
[̲̅n̲̅][̲̅i̲̅][̲̅l̲̅][̲̅o̲̅][̲̅u̲̅][̲̅f̲̅][̲̅a̲̅][̲̅r̲̅]
امضا: دَغدَغَش دَغدَغَمه , خَنده ـش قَهقَهَمه ~ :D
نیلوفر
نیلوفر
ﭘــــــﺪﺭ ﺑـــــﺰﺭﮒ ﺍﺯ ﺑـــﺲ ﮐﻪ ﺳــــﯿﮕﺎﺭ ﮐﺸـــــﯿﺪ
ﻣُــــــــﺮﺩ ...
ﻭﻗﺘﯽ ﺍﻭ ﻣُﺮﺩ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﺰﺭﮒ ﺳﺎﻋﺖِ ﺟﯿﺒﯽِ ﺯﻧﺠﯿﺮ ﺩﺍﺭِ ﺍﻭ
ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺟﻠﯿﻘﻪ ﺍﺵ ﺳﻨﺠﺎﻕ ﻣﯿﺸﺪ
ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺨﺸﯿﺪ ....
ﻣﺪﺕ ﻫﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﻭ ﺳﺎﻋﺖ ﺧﺮﺍﺏ ﺷﺪ ...
ﻭ ﺳﺎﻋﺖ ﺳﺎﺯ ﻋﮑﺴﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺩﺍﺩ
ﮐﻪ ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺸﺘﯽ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺨﻔﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ
ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪِ ﺟﻮﺍﻧﯽ ﻫﺎﯼِ ﻣﺎﺩﺭﺑﺰﺭﮒ ﻧﺒﻮﺩ !!!
ﺁﺭﯼ ...همه گفتند
ﭘــــﯿﺮﻣﺮﺩ ﺍﺯ ﺑــــــﺲ ﺳــــــﯿﮕﺎﺭ ﮐﺸﯿﺪ ، ﻣُــــــــﺮﺩ .!!!

[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]

[̲̅n̲̅][̲̅i̲̅][̲̅l̲̅][̲̅o̲̅][̲̅u̲̅][̲̅f̲̅][̲̅a̲̅][̲̅r̲̅]
امضا: دَغدَغَش دَغدَغَمه , خَنده ـش قَهقَهَمه ~ :D
نیلوفر
نیلوفر
به بعضــیـــــــــا باید گفت ☜
حســـــــــــابی منـــــــــو メ ✘ ✘ دور بـــــــــــــــزن!!! ↺
خــــــــــوبــــــــــ که メ
سرتـــــــــ گیج رفتـــــــــــ ↺
میوفــتـــــــی جلــــــــــو メ ✘ پای خــــــــــــــودم ☜♚ ✘

[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]

[̲̅n̲̅][̲̅i̲̅][̲̅l̲̅][̲̅o̲̅][̲̅u̲̅][̲̅f̲̅][̲̅a̲̅][̲̅r̲̅]
امضا: دَغدَغَش دَغدَغَمه , خَنده ـش قَهقَهَمه ~ :D
نیلوفر
نیلوفر
دیـشـب بـرگشـت :)
رو بــہ روم ایـسـتاد
خـندید
خـندیدم
سیـگارشــو بـرداش
اخـم كردم
نگام كـرد
لـبـخند زدم
نبایـد میفهـمید :)
+شـنیدم میـكشے
سرد شـد بدنـم
باز لبـخند :)
+درسـتـہ؟
خندیـدم
عصبے شـد
سیـگارو گذاشتـم لاے انـگشـتام
باز خندیدم :)
فنـدكـ
اولـین پُكـ
اخم كرد
+دختر كـہ سـیگار نـمیكشہ!
خندیـدم :) بـلند :)
عصبے تر شد
+نكـش!
سیـگارو گرفت
مچ دستم :)
اخماش بیشتـر شد
+ایـن چیـہ؟
آروم گفـتم
_جاے رفـتنـت
+الآن كـہ ایـنجام!
خنـده :)
+نـخند عصبے میـشم
نـگاش كردم
+خُب دوسِت نداشتم كـہ رفتم!
باز نگاه
+حرف بزن! سكوت نكن!
_خوشحال بودے پیـشش؟
+دوسـم نداشت...رفت
_دروغاشو دوس داشتے؟
+آره خیـلے...
_چـرا برگشتـے؟
+راضیش میكنے برگرده؟
_باشـہ :)[̲̅n̲̅][̲̅i̲̅][̲̅l̲̅][̲̅o̲̅][̲̅u̲̅][̲̅f̲̅][̲̅a̲̅][̲̅r̲̅]
امضا: دَغدَغَش دَغدَغَمه , خَنده ـش قَهقَهَمه ~ :D
نیلوفر
نیلوفر
خیلی وقته کهصداشو نشنیدم
خیلی وقته رنگ چشماشو ندیدم
خیلی وقته دیگه نامه ای نداده
نکنه فهمیده از سرم زیاده !!!

[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]

[̲̅n̲̅][̲̅i̲̅][̲̅l̲̅][̲̅o̲̅][̲̅u̲̅][̲̅f̲̅][̲̅a̲̅][̲̅r̲̅]
امضا: دَغدَغَش دَغدَغَمه , خَنده ـش قَهقَهَمه ~ :D
نیلوفر
نیلوفر
فرق نداره لباست برند یا نه!فقط بمون تو بغلم،بخند کنارم!
بهترینی حتی اگه در نیاری ادا پرنسس ها رو هم!!

[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
[̲̅n̲̅][̲̅i̲̅][̲̅l̲̅][̲̅o̲̅][̲̅u̲̅][̲̅f̲̅][̲̅a̲̅][̲̅r̲̅]
امضا: دَغدَغَش دَغدَغَمه , خَنده ـش قَهقَهَمه ~ :D
صفحات: 1 2 3 4 5 آخرین صفحه
طراحي و اجرا: MyParsi.com
جامعه مجازي ايـــما يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 54.92.153.90