دیجیتال ویترین
اشتراک VIP
آفلاین 44 لایک
↯šαħeł↯

ـیِ چَن ـوَقتیٖهـ نِمیتوـنَم ـبِرم توـیِ خوُدَم ..ـفِکْ کُنَمـ فیلتِر ـشُدَ ـم :) [درباره من]

اطلاعات

سایر اطلاعات
↯šαħeł↯
ـساحِلـツ
2938 امتیاز
عضو رسمي
1374-04-24
زن - مجرد
اسلام
تهران - ـتِهـراـنْ
کارشناسی
ـنِویسَندهـ...ـخاـطِراـتَمو ـمینِوـیسَم :)
وزن: [☜ ☞] - قد: [☝]
زن هستم و سربازی ندارم
میکشم
ـگَلِگسیٰ
ـقاـطِر^_^
ـهــhehــ :) ـخدـا رَفتِگانهـ ـشُمارَمـ بیٖاـمُرزهـِ :))

دنبال کنندگان

43 نفر

طرفداران

44 نفر

بازديدکنندگان پروفايل

توضیحات
vip

دعوت شدگان توسط این کاربر

↯šαħeł↯ تا کنون 6 کاربر را به جامعه مجازی ایما دعوت کرده است و بابت آن 300 امتیاز کسب کرده است.

شما هم میتوانید برای کمک در گسترش جامعه مجازی ایما از طریق ارسال دعوتنامه یا ارسال لینک دعوتنامه شخصی دوستانتان را به این سایت دعوت نمائید.

مدال های کاربر

کاربر ايما عضو رسمي

کد QR شخصی

فروشگاه شارژ ایما

حرف دل ↯šαħeł↯:
_
↯šαħeł↯
↯šαħeł↯
ـبَعضـے ـآهـنگــا ـهَستــَن

ـڪِ ـوَقتـے ـگوشْ ـمیدی ـمیگـے :

ـمَن ـکِـے ـزِندگیـٖـــمو

 ـواسـِـهـِ ـاین ـتَعریفــ ـکَردَمـ

✘ـڪِ ـایـــن ـاَز ـروش ـآهَنگــ ـساختـِهـ؟!✘

[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
امضا: ـمَن ـهیچوَقتـ ـنِمیبازم .. ـیا میبَرَم ـیا تَجْرُبهـ کَسب ـیکُنَمـ
↯šαħeł↯
↯šαħeł↯
ـیـْْـْ‌ه ـروزی مــْْ‌‌ـْْْْـ‌ْْْْْْـیشهـ میـْْْــْْـگن :ـعِهـ #ـسٰاـحِلْ
کـُـْـــْْْـْْْــْْـجاس؟ ؟ ):
ـمامانـْْـَـمَم میگـْْْ‌ْْْْْْْــْْْْـهـ : پیـْْـْـْْشه✘ ـخُــْْـْْْْْْْ‌ْْْْْْْـــْـْْـْْـداس✘

[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
امضا: ـمَن ـهیچوَقتـ ـنِمیبازم .. ـیا میبَرَم ـیا تَجْرُبهـ کَسب ـیکُنَمـ
↯šαħeł↯
↯šαħeł↯
✘ـتَلخِهـ ـاوقاتَم ..
✘?? ـپاتُوقَم ـشُدهِـ ـتَختهِـ ـاُتاقَم??✘

.☜♚ـگــُـــورِ ـپـــِــــدَرِ ـدُنیــــــــــا ...◢
◣ـوَقتــے ـبــــا ـیهِـ ـآهَنگِ ـمیشــِـــهـ
                            ♪ ـرَف ـتــــُــــو ـرویــــا (:

[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
امضا: ـمَن ـهیچوَقتـ ـنِمیبازم .. ـیا میبَرَم ـیا تَجْرُبهـ کَسب ـیکُنَمـ
↯šαħeł↯
↯šαħeł↯
سـًَّّﻴــــــٌٍَﮕًٌَُﺎًٌَُُِﺭًٌُّےًٌُ ﻛٌٍُِﻪٌٍّ ﺩًَِﺳًٌُﺘٍٍَﻤـًٌّهًََ
، ﺗًَّﺼٌٍِﻮًَّﻳًٌِﺮٌٍِ ﺩٌَُﺭٌَُِﺩٌُِّﻣـٍَُِهٍُّ ...
ﻓًٌٍَّﻨًٌٍّﺪًِّكًٌَُىًٌّ ﻛﻪٍٍِّ ﺟًٌَِﻴٌَّﺒﻤٌٍَُـهٌٍِّ
، ﺩًِّﻳﮕًٍُِـﮧٌَُ ﻫًٌَُّﻤـٍِّﮧٌٍّ ﭼٍَِﻴﺰٌَّﻣـِﮧٍِ
ﺩٌُّﻭٌٍِّﺩًَُشًٌَِ ﺣًٍِّﺮٍَِّﻓًَُّﻤـًٌٍُﮧًُِّ
ﺳًٌُّﺮٌٍِﻓًٌٌٍَُِّﻪِِِ ﻫٌََََﺎَُّﺵًٌٍِّ ﺍًُِّﺷٌٍِّﻜََّﻤـِّﮧً...
ﺍٌَّﻳــٍِّنٌٍِ ﻣٍَُِﻨٌٍَُــﻢٌٍِ ﻛًَُﻪٌٍِ ﻣٍِّﻴَِّﺴٌُِّـــﻮٌَِﺯًٌِﻡٍَِّ
ﺳًِّﻴـــــٍَِــﮕٌٍﺎٌَِﺭٍَُ ﺩًٍِﻳَُّﮕـٍِﮧًّ ﺑًٍُﺴٍُِﻤًّـﮧًٌِ

[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
امضا: ـمَن ـهیچوَقتـ ـنِمیبازم .. ـیا میبَرَم ـیا تَجْرُبهـ کَسب ـیکُنَمـ
↯šαħeł↯
↯šαħeł↯
چشامو میبندَم و فِکر میکنم بـه بودَنِ ـت ؛

هِه!

چِه خوش خیالَ ـم ...

[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
امضا: ـمَن ـهیچوَقتـ ـنِمیبازم .. ـیا میبَرَم ـیا تَجْرُبهـ کَسب ـیکُنَمـ
↯šαħeł↯
↯šαħeł↯
#ـسَرَم ـداد ـنَزَنید .. ـتو ـمَغزَم ـخِیلی ـچیزا ـرو ـبِهـ ـزور ـخوابوندَم
ـاَگِهـ ـبیدار ـشَن #ـدَرد ـدارَن

[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
امضا: ـمَن ـهیچوَقتـ ـنِمیبازم .. ـیا میبَرَم ـیا تَجْرُبهـ کَسب ـیکُنَمـ
↯šαħeł↯
↯šαħeł↯
†اَز #دِلتَنگےچيزيـ شِنيدِي؟...❥†

†مِثلِ اينہ كِه...❥†

†دَستَت رو با كاغَذ #بُريده باشيـ...❥†

†زَخمي نِميزَنہ...خوني نِميريزه...❥†

†اما #ميسوزه...عَجيب ميسوزونہ...❥

[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
امضا: ـمَن ـهیچوَقتـ ـنِمیبازم .. ـیا میبَرَم ـیا تَجْرُبهـ کَسب ـیکُنَمـ
صفحات: 1 2 3 4 5 آخرین صفحه
طراحي و اجرا: MyParsi.com
جامعه مجازي ايـــما يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 54.225.32.164