دیجیتال ویترین
اشتراک VIP
آفلاین 34 لایک
❤❤**mitra**❤❤

اشک هايت را پاک نكن، اما مردمی كه باعث اشک هايت شدند را از زندگيت پاک كن [درباره من]

اطلاعات

سایر اطلاعات
❤❤**mitra**❤❤
3993 امتیاز
عضو رسمي
1397-10-24
زن - مجرد

دنبال کنندگان

35 نفر

طرفداران

34 نفر

بازديدکنندگان پروفايل

توضیحات
vip

مدال های کاربر

کاربر ايما عضو رسمي

کد QR شخصی

فروشگاه شارژ ایما

حرف دل ❤❤**mitra**❤❤:
_
❤❤**mitra**❤❤
❤❤**mitra**❤❤
ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻓﻈﻪ ...
ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﯼ ﮐﺬﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺍﯼ ﻭ ﺧﻮﺏ ﻧﯿﺴﺘﯽ، ﻓﻌﺎﻝ ﺗﺮ ﺷﻮﺩ ...
ﯾﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﯾﺎﺩﺁﻭﺭﯼ ﺑﯽ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﺰﺋﯿﺎﺕ، ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮﺕ ﮐﻨﺪ ...ﺑﺮﻭﺩ ﺭﻭﯼ ﺍﻋﺼﺎﺏ ﺍﺕ ...
ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺧﻮﺏ ﻧﯿﺴﺘﻢ ... ﺍﺻﻼ ﺧﻮﺏ ﻧﯿﺴﺘﻢ ...
ﺍﺯ ﺁﻥ ﻭﻗﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﻟﻢ ﯾﮏ ﻣﺜﻠﺚ ِ ﻗﺎﺋﻢ ﺍﻟﺰﺍﻭﯾﻪ ﮐﻨﺎﺭ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ ...
ﯾﮏ ﮔﻮﺷﻪ ﯼ ﺩﻧﺞ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﻐﻞ ﮐﻨﻢ ﻭ ﺍﺷﮏ ﺑﺮﯾﺰﻡ ...
ﺍﺷﮏ ﺭﯾﺨﺘﻦ ﺣﺎﻟﻢ ﺭﺍ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ...ﺍﯾﻦ ﺭﺍ ﺧﻮﺏ ﻣﯿﺪﺍﻧﻢ ﺍﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺁﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩﻥ از ته دل ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﺍﻡ ﺷﺪﻩ ...
ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﭼﺸﻤﻪ ﯼ ﺍﺷﮏ دلم ﺧﺸﮏ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻫﻖ ﻫﻖ ﮐﺮﺩﻥ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ...
ﮔﺮﯾﻪ ﺷﺪﻩ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ...
ﻭﺍﯼ ﺑﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺍﺷﮏ ﺍﺕ ﻗﻬﺮ ﮐﻨﺪ ﻭ ﻧﯿﺎﯾﺪ
امضا: در رفاقت مراقب آدمهای تازه به دوران رسیده باش هرگز به دیواری که تازه رنگ شده نباید تکیه کرد...
4 لایک:
❤❤**mitra**❤❤
❤❤**mitra**❤❤
تلــــخ میگــــــذرد…


ایـــــن روزهــــــــــا


کــــــه قـــــــــرار اســـــــــتــــــــ


از او …


بـــــــــــــــرای دلـــــــــــم


یـکـــــ انســـــان معـــــمـولـــــــــی بســـــــــازم!!
امضا: در رفاقت مراقب آدمهای تازه به دوران رسیده باش هرگز به دیواری که تازه رنگ شده نباید تکیه کرد...
3 لایک:
❤❤**mitra**❤❤
❤❤**mitra**❤❤
ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﮐﻪ ﻋﺎﺷــﻖ ﺷــﺪﻡ
ﺩﻭﺳـــﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺭﻭ ﺍﺻــﻸ ﺑﻪ ﺯﺑــﻮﻥ ﻧــﻤﯿـااﺭﻡ ...
ﻗﺮﺑﻮﻥ ﺻﺪﻗﻪ ﺭﻓﺘﻦ ﮐﻪ ﻫﯿــﭽـﯽ ...
ﻧﮕﺮﺍنی ﺎم ﺑـــﺮﻭﺯ ﻧــﻤﯿـﺪﻡ ...
ﻭﻗﺘﯽ ﺣﺎﻟﺶ ﺧﻮﺏ ﻧﺒﻮﺩ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ ﻭ ﺁﺭﻭﻣﺶ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ ...
ﺑﺠﺎﺵ ﻣﯿﮕﻢ ﺑﺮﻭ ﯾﻪ ﺩﻭﺵ ﺑﮕﯿﺮ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯿﺸﯽ ...
ﺑﺎﻫــﺎﺵ ﺯﯾﺎﺩ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻧﻤﯿﺮﻡ ،ﺗﺎ ﺍﮔﻪ ﺟﺪﺍ ﺷﺪﯾﻢ ﺧﯿﺎﺑﻮﻧﺎﯼ ﺷﻬﺮ ﻋﺬﺍﺑﻢ ﻧﺪﻥ ...
ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎﺵ ﺧﯿﺮﻩ ﻧﻤﯿﺸﻢ ،ﺗﺎ ﺩﻟﻢ ﮔﯿﺮ ﭼﺸﻤﺎﺵ ﻧﺸﻦ ...
ﺳﻌﯽ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺍﺭﻩ ﺧﻮﺩﺷﻮ ﺑﺮﺍﻡ ﻟﻮﺱ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺑﺤﺚُ ﻋﻮﺽ ﮐﻨﻢ ،ﺗﺎ ﺻﺪﺍﺵ ﮐﻪ ﯾﺎﺩﻡ ﺍﻭﻣﺪ ﺩﯾﻮﻭﻧﻪ ﻧﺸﻢ ...
ﻭﻗﺘﯽ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻗﺴﻢ ﺑﺨﻮﺭﻩ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎﻡ ﻧﻤﯿﺬﺍﺭﻩ ،ﺍﻧﮕﺸﺘﻤﻮ ﻣﯿﺬﺍﺭﻡ ﺭﻭ ﻟﺒﺶ ﻭ ﻣﯿﮕﻢ ﻻﺯﻡ ﻧﯿﺴﺖ ﻗﺴﻢ ﺑﺨﻮﺭﯼ ،ﺣﺮﻣﺖ ﺧﺪﺍﺭﻭ ﻧﺸﮑﻮﻥ ...
ﺧﻼﺻﻪ ﺍﺻﻸ ﺑﻬﺶ ﮔﯿﺮ ﻧﻤﯿﺪﻡ ﻭ ﭘﺎﭘﯿﭽﻪ ﮐﺎﺭﺍﺵ ﻧﻤﯿﺸﻢ ...
ﺍﻧﮕﺎﺭ ﻧﻪ ﺍﻧﮕﺎﺭ ...
ﻣﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮﺩﻡ ...
شما هم با خبر باشید
ﺗﺎﻭﺍﻥ ﺩﻟﺒﺴﺘﻦ ﺑﻪ ﺁﺩﻣﺎ ﯾﻪ ﻋﻤﺮ ﭘﺸﯿﻤﻮﻧﯿﻪ


6.jpg
امضا: در رفاقت مراقب آدمهای تازه به دوران رسیده باش هرگز به دیواری که تازه رنگ شده نباید تکیه کرد...
3 لایک:
❤❤**mitra**❤❤
❤❤**mitra**❤❤
متــــــــاسفم…


نه برای تو که دروغ برایــــت خـــود زندگیست…


نه برای خودم که دروغ تنهـــا خط قرمز زندگیـــستــــ بـــرایم….


متاسفم که چرا مزه ے عشـــــــق را….


از دستـــــــــ تــــــو چشیــــدم….


تا همیشه در شکـــــــــــ دروغ بودنش بمـــانم….
امضا: در رفاقت مراقب آدمهای تازه به دوران رسیده باش هرگز به دیواری که تازه رنگ شده نباید تکیه کرد...
1 لایک:
❤❤**mitra**❤❤
❤❤**mitra**❤❤
azc34567 @
{-46-}{-34-}{-93-}{-88-}{-64-}دلم میخاد خفت کنم{-75-}
امضا: در رفاقت مراقب آدمهای تازه به دوران رسیده باش هرگز به دیواری که تازه رنگ شده نباید تکیه کرد...
3 لایک:
❤❤**mitra**❤❤
❤❤**mitra**❤❤
کی خصوصی داده حذف کرده؟؟ خودشو لوووو بده زود تد سریع{-34-}{-7-}{-39-}{-36-}{-28-}{-16-}
امضا: در رفاقت مراقب آدمهای تازه به دوران رسیده باش هرگز به دیواری که تازه رنگ شده نباید تکیه کرد...
7 لایک:
❤❤**mitra**❤❤
❤❤**mitra**❤❤
آرمین خان چرا ایگنورم کردی؟؟{-13-}{-16-}{-60-}{-9-}
امضا: در رفاقت مراقب آدمهای تازه به دوران رسیده باش هرگز به دیواری که تازه رنگ شده نباید تکیه کرد...
8 لایک:
صفحات: 3 4 5 6 7 آخرین صفحه
طراحي و اجرا: MyParsi.com
جامعه مجازي ايـــما يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 54.81.254.212