دیجیتال ویترین اشتراک VIP
آفلاین 3 لایک
کتی


اطلاعات

سایر اطلاعات
کتی
زن - مجرد
1372-01-02
وزن: 65 - قد: 70
تهران - تهران
مسیحیت
کارشناسی
دانشجو
زن هستم و سربازی ندارم
نمیکشم
HTC
206
پسرعموم الیاس
کاربر ايما
566 امتیاز

دنبال کنندگان

76 نفر

طرفداران

3 نفر

بازديدکنندگان پروفايل

توضیحات
vip

مدال های کاربر

کاربر ايما

کد QR شخصی

حرف دل کتی:
_
یکـــــــ گُل را تصـــــور کن !

گُلــی کـه با تمـــام ِ وجــــود می خواهــی اش ...

دلت ضـعـف می رود بـرای شَهـدَش کـه کـامَت را شیـریـن کنـد ...
عطـــرش کـه مستـت کنـد...
و زیبــــایی اش که صفــابخـش حیـــاتـت باشـد ...
بنـد بنـدِ وجـــــودت می خـواهـد بچینـی اش ...

ولـی ...
از تـرس اینـکه مبــادا پـژمـرده اش کنی !
با حســـــرت از دور فـقـط تمــــاشـــایش می کنی ...


چـون اگـر حتـی یکــــــ گلبــــرگ از گلبــــرگهایش کـــم شود !
هـرگـز خــودت را نخـواهـی بخشـیـد .... !


از ســـوی ِ دیگــــر ...
فکـر دست های غـریبـــــه کـه هـر آن ممکن است گلت را بچینند دیـوانـه ات می کند !!

جـز خـودت و خُـــدا کسـی نمی داند که جـــانت به جـــان ِ آن گُلبستــه است ...
و تـو داری با ایـن تــرس روزهـا را به سختـی شَب می کنی ...

و آرزو داری ای کـــاش می شد تابلـــویی بود کنـار گُلت که روی
آن نوشته بود:
"این{-35-}صاحب دارد"{-31-}{-31-}{-31-}{-31-}
دیدگاه 1 دیدگاه لایک 11
+2
یه زندگے ایده آل یعنے :
قبل اومدنش براش آرایش کنے
عطر بزنے
لباس نو تنت کنے
وقتے اومد بپرے بغلش
بوسش کنے
دستتو دور گردنش بندازے
نگات کنه
نگاش کنے
بگه خانومم عاشقتم
بگے مرد من دیوونتم
با صداے مردونه تو بغلت بخنده
با ظرافت زنانه شیطونے کنے
وقتے جلو آینه وامیسته برات فیگور میگیره میگه عضله رو نگا
بخندے بگے تو قوےترین مرد جهانے
از تو آینه چشمک بزنه بگه وروجک توهم خوشگل ترین دختر دنیایے
بیاد دنبالت فرار کنے
بزور بگیرتت
بلند بخندین
یهو آروم شین
یهو ساکت شه تو گوشش بگے دوست دارم
تو گوشت بگه میمیرم نباشے
وقتی از حموم میاے موهاتو خشک کنه
وقتی میخواد بره حموم تو ریششو بزنے
بگه اخه کوچولو تورو چه به این کارا برو غذاتو بسوزون
لج کنے
نازتو بکشه
زندگے یعنی باتمام سختیاش خوشبخت باشےبه شرطے اونے که باید باشه...بااااشه
دیدگاه 7 دیدگاه لایک 13
+4
تﻤﺎﻡ ﻏﺼﻪ ﻫﺎ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﺟﺎﯾﯽ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ،
ﺗﺮﺍﺯﻭ ﺑﺮ ﻣﯽ ﺩﺍﺭﯼ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻥ ﺩﻭﺳﺖ
ﺩﺍﺷﺘﻨﺖ .
ﺍﻧـﺪﺍﺯﻩ ﻣـﯽ ﮔـﯿـﺮﯼ !
ﺣﺴـﺎﺏ ﻭ ﮐـﺘـﺎﺏ ﻣـﯽ ﮐـﻨـﯽ !
ﻣﻘـﺎﯾـﺴـﻪ ﻣـﯽ ﮐـﻨـﯽ !
ﻭ ﺧﺪﺍ ﻧـﮑـﻨـﺪ ﺣﺴـﺎﺏ ﻭ ﮐـﺘـﺎﺑـﺖ ﺑـﺮﺳـﺪ ﺑـﻪ ﺁﻧـﺠـﺎ ﮐـﻪ
ﺯﯾـﺎﺩﺗﺮ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﯼ ،
ﮐـﻪ ﺯﯾـﺎﺩﺗـﺮ ﮔﺬﺷـﺘـﻪ ﺍﯼ ،
ﮐﻪ ﺯﯾـﺎﺩﺗـﺮ ﺑـﺨـﺸـﯿـﺪﻩ ﺍﯼ ،
ﺑﻪ ﻗـﺪﺭ ﯾـﮏ ﺫﺭﻩ ،
ﯾﮏ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺣﺘﯽ !
ﺩﺭﺳﺖ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻗﻊ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ
ﻭ ﺗﻮﻗﻊ ﺁﻏﺎﺯ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺭﻧﺞ ﻫﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ
ﺑﺮﯾﻢ
دیدگاه 2 دیدگاه لایک 10
+1
{-35-}با یک لیوان چای هم میشود مست شد
اگر کسی که باید باشد ،باشد{-35-}
دیدگاه 7 دیدگاه لایک 27
+18
شیرین من
هیچ میدانستی؟
شور زندگی هستی؟
دیدگاه 4 دیدگاه لایک 25
+16
بهار من تویی حالا چه فرقی میکند تقویم روی میز اگر پاییز است یا اغاز زمستان یا هرچیز
دیدگاه 3 دیدگاه لایک 27
+18
جامعه مجازي ايـــما يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 54.196.26.1