دیجیتال ویترین اشتراک VIP
آفلاین 18 لایک
tired_lover


اطلاعات

سایر اطلاعات
tired_lover
اسلام
میکشم
کاربر ايما
457 امتیاز

دنبال کنندگان

21 نفر

طرفداران

18 نفر

بازديدکنندگان پروفايل

توضیحات
vip

مدال های کاربر

کاربر ايما

کد QR شخصی


[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]

بغض ڪرכهـ ام ، ایــלּ بغض لعنتیـ با هــیــچ چیــز نمیـ شڪنـכ !
جز با صـכایـ تو ، صـכایــت را میـ خواهــم
هـــωـتیـ ؟
کاش زندگی من هم مثل دوست داشتنهای تو کوتاه بود . . .

[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
صـכایــت نیـــωـت

تصویــرت هــم هــمیــنطور!

اما مهــرت آنتלּ میـــכهـــכ ! انـכازهـ آـωـماלּ . . .
کاش زندگی من هم مثل دوست داشتنهای تو کوتاه بود . . .
صفحمو لایک کنید لطفا{-121-}{-121-}{-121-}
کاش زندگی من هم مثل دوست داشتنهای تو کوتاه بود . . .
عزیــز بوכن” جرم نیـــωـت
امتیــازیـــωـت ڪهـ “تو” כر ᓆـلب مלּ כاریـ و “خیــلیـ هــا” نـכارنـכ

[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
کاش زندگی من هم مثل دوست داشتنهای تو کوتاه بود . . .
شڪ نـכارم ڪهـ از مלּ ᓆـشنگ تر خیــلیــا هـــωـتלּ ,
اما تو هــم شڪ نڪלּ ڪهـ
از مלּ ᓆـشنگ تر ڪـωـیـ نمیــتونهـ כوωـتت כاشتهـ باشهــ !!!

[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
کاش زندگی من هم مثل دوست داشتنهای تو کوتاه بود . . .
بهـ ωـلامتیـ ڪـωـیـ ڪهـ اگهـ هــمهـ باشלּ
ولیـ اوלּ نباشهـ ،
انگار هــیــچڪـω نیـــωـت

[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
کاش زندگی من هم مثل دوست داشتنهای تو کوتاه بود . . .

[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]

آدَمهاتــورا نمے فَهمَنــב

تَنهــآ تَرجُمـہ اَت مے کُنَنـــב

آن هَم بـہ زَبــآن ِ خوבشــآن
کاش زندگی من هم مثل دوست داشتنهای تو کوتاه بود . . .
صفحات: 1 2 3 4 5 آخرین صفحه
جامعه مجازي ايـــما يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 54.225.59.14