دیجیتال ویترین
اشتراک VIP
←بعضے وقتــها سکوت میکنے چون اینقدر رنجیدے که نمے خواے حرف بزنے . . .

←بعضے وقتهام سکوت مے کنے چون واقعا حرفے براے گفتن ندارے . . .

←گاهے مو قعها سکوت یه اعتراضه. . .
←گاهے موقع هام انتظاره. . .

←اما بیشتر وقتها سکوت واسه اینه که هیچ کلمه اے نمے تونه غمے رو که تو وجودت دارے،توصیــــف کنه. . ."(
امضا: پــ...ـاییز میشوم✧ و مےبــارم ∵ همــچون بـ...ــاران هاے پـ...ــاییزے ⇄ ←بے دعــوت ... ←نـــاگهانے ... ←زود گـــذر ... ←←ســـرد ... ☜اما زیبـــا !√❥
1395/08/6 - 22:20 · شناسه پست: 10509010 · گزارش تخلف

لایک شده توسط 19 کاربر

طراحي و اجرا: MyParsi.com
جامعه مجازي ايـــما يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 54.162.123.74