دیجیتال ویترین
اشتراک VIP
#حواستو روی #کسی پرت کن که حواسش روی #تو پرته ...

1397/03/23 - 19:53 توسط موبایل · شناسه پست: 10940505 · گزارش تخلف

لایک شده توسط 16 کاربر

دیدگاه کاربران برای این پست
delnya

خدانکنه صد دفع بهت گفتم ازاین حرفا نزن بازم داری میگی : (

مراقب خودت باش جونم :*

1397/03/27 - 18:42 توسط موبایل·
My life is nice

خوب خودت میگی بعضی اوقات

بعدشم من چطوربه ابجیم ابرازاحساسات بایدبکنم

چشم عزیزترینم شماهم مراقب خودت باش

بوسسسسسسسسس بروی ماهت عزیزترینم

1397/03/28 - 11:34 ·
delnya

نه نفس همون عزیزم گفتن کافیه

چون منم باعث میشه این حرفا تودهنم بیاد اتفاقی ...

1397/03/28 - 12:10 توسط موبایل·
My life is nice

چشم جونم توجون بخواه

سلام خوبی؟؟

1397/03/28 - 12:13 ·
delnya

هههه...آفرین جیگر {-35-}

سلام عزیزم توخوبی ؟من خوبم

1397/03/28 - 12:15 توسط موبایل·
My life is nice

ممنونم عشقولیم

الههههی شکرپس منم خوبم

چه خبر؟؟

1397/03/28 - 12:29 ·
delnya

خداروشکر که خوبی :* ...

خبر سلامتی خونه ام خبر خاصی نیست توچه خبر ؟

1397/03/28 - 16:17 توسط موبایل·
My life is nice

باخوبیت خوبم

بوسسسسسس بروی ماهت

الهههی شکرمنم خبرسلامتی خبری نیست

1397/03/28 - 16:19 ·
My life is nice

ابجی جونم دلم شیطنت میخواد

1397/03/28 - 16:20 ·
delnya

ههههه...چه شیطنتی عزیزم :D?

1397/03/28 - 16:28 توسط موبایل·
My life is nice

فداااااااااا

هرچی فقط مجازباشه هاااااا{-27-}{-27-}{-27-}

هم قانونی هم شرعیاااااااااااا{-27-}{-27-}{-27-}

1397/03/28 - 16:30 ·
delnya

:/شیطنتی که هم قانونی باشه هم شرعی هم مجاز ؟o_Oمگه داریم مگه میشه ؟

1397/03/28 - 16:31 توسط موبایل·
My life is nice

نمیدونم

یعنی نداریم

من شیطنت میخوام

من شیطنننننننننننننننننننننننت

1397/03/28 - 16:33 ·
delnya

://///اعوذبالله من الشیطان الرجیم ...اینو گفتم برای اینکه هم قانونی بشه هم شرعی هم مجاز :D...

1397/03/28 - 16:35 توسط موبایل·
delnya

تونوع مدلش راهنمایی کن تا شروع کنیم :D

1397/03/28 - 16:35 توسط موبایل·
My life is nice

{-18-}{-18-}{-18-}{-18-}ازدست شمااااااااااااااااابجی جون جونیممممممممممممممم{-18-}{-18-}

1397/03/28 - 16:36 ·
My life is nice

من نمیدونم والاااااااکه من شیطنت نکردم یادندارم{-18-}{-18-}{-28-}{-28-}

1397/03/28 - 16:37 ·
delnya

خودت گفتی دلم شیطنت میخواد چه جور شیطنتی دلت میخاد :D?

1397/03/28 - 16:38 توسط موبایل·
My life is nice

اره گفتم

نمیدونم میتونی کسی روپیداکنی دوتایی باهم سربه سرش بزاریم وسربه سرمون بزاره بخندیم سه تایی

1397/03/28 - 16:41 ·
delnya

قبلآ امیر بود کسیو سراغ ندارم

1397/03/28 - 16:42 توسط موبایل·
delnya

توکسیو سرا غ داری؟

1397/03/28 - 16:45 توسط موبایل·
My life is nice

ازدست شماااااااابجی جونم

اونم که بلاکش کردی بنده خدارو

1397/03/28 - 16:45 ·
My life is nice

نه منم ندارم

من فقط بادخترادوستم که هیچکدومشونم نیستن غیرخودت ابجی جون جونیممممممم

1397/03/28 - 16:46 ·
delnya

نه بلاک نیست ازبلاک خیلی وقته درش آوردم

1397/03/28 - 16:48 توسط موبایل·
delnya

من برام فرقی ندارع جنسیت باهمه حرف میزنم ولی زیاد باکسی صمیمی نیستم جز چندتا دختر

1397/03/28 - 16:49 توسط موبایل·
My life is nice

واقعاااااااااااااااخوبه

پس بهش پیام بده امتحانی ببین چه میکنه

1397/03/28 - 16:49 ·
My life is nice

اوکی

منم همینطورمنم باچندتادخترصمیم مثل شماابجی جون جونیمم

1397/03/28 - 16:50 ·
delnya

:/قبلآ دادم جوابمو نداد

1397/03/28 - 16:50 توسط موبایل·
delnya

خب خصوصی باامیر شیطنت کن چیکار به من داری :D

1397/03/28 - 16:53 توسط موبایل·
My life is nice

اوکی

پس بیخیال

پس بیادرباره خودمون بگیم و...........خوب بگوببینم ابجیم چاقالویه یالاغر{-18-}{-18-}

1397/03/28 - 16:54 ·
delnya

این سوال غیر شرعیه سوال بعدی :/

1397/03/28 - 16:54 توسط موبایل·
My life is nice

ابجی جونمممممممممممممممممممممممممممم{-13-}{-13-}{-13-}

این حرفونادیدمیگیرم{-13-}{-13-}{-13-}

1397/03/28 - 16:54 ·
delnya

شیطنت شرعی منظورم بود :/

1397/03/28 - 16:55 توسط موبایل·
My life is nice

عههههههههههههه نخیرم

پس معلوم شدچاقالویی{-32-}{-32-}{-32-}

ابجی چاقالوهههههی هههههههی ابجی چاقالو{-32-}{-32-}{-32-}

1397/03/28 - 16:56 ·
My life is nice

من بلدنیستم باپسر{-13-}{-13-}{-13-}

1397/03/28 - 16:56 ·
delnya

:/خداروشکر یکی پیداشد به مابگه چاقالو :D...قبلآ بهم میگفتن عدد یک

1397/03/28 - 16:57 توسط موبایل·
My life is nice

واااااااااااااا

نگاااه نگااااااااه خودت خودتی لودادی

چاقااااالوچاقاااااالو

خوب چااااقالوجونم بشکه شهرداری روقورت دادی یانه

1397/03/28 - 16:58 ·
delnya

اوکی بیخیالش بریم سراغ بحث تپلی ...

منم شنیدم وقتی میشینی رو صندلی صندلی فسیل میشه :D

1397/03/28 - 16:58 توسط موبایل·
delnya

بشکه شاید بتونه منو قورت بده ولی من بشکه رو نه نمیتونم :D

1397/03/28 - 16:59 توسط موبایل·
My life is nice

افریننخیرم خیلللللیم گوش شیطان کرعاالیم عااااالی

1397/03/28 - 17:00 ·
delnya

خب تو عالی ولی صندلیت صدبار مرگو جلو چشمش می بینه :D

1397/03/28 - 17:01 توسط موبایل·
My life is nice

نه من مطمئنم تو.قورتش دادی وگرنه چراشهرداربدبخت بیادبگه خواهرتوجمع کن همه بشکه هامون روخورد{-32-}{-32-}{-32-}

1397/03/28 - 17:01 ·
delnya

فعلآ که شهردار منطقه شماست منم که توشهر شما نیستم پس اونی که بشکه هارو قورت داده تویی{-18-}

1397/03/28 - 17:04 توسط موبایل·
My life is nice

نخیرمممممممممممم

خیلیم داره به خودش میباله من روشم{-32-}{-32-}{-32-}شماکه تخت ومبل به ستوه اومدن ازبشکه بودنت بشکه چااااقاااااالوشهرداری{-18-}{-18-}{-18-}

1397/03/28 - 17:04 ·
My life is nice

نخیرممممممممممم اون شهردارکله نه منطقه ما ابجی جونم

وللللللللللللی وااای به حالت اگربشکه نباشیاااااااااا{-18-}{-18-}{-18-}

نخیرمممممممممممم ندادم

1397/03/28 - 17:06 ·
delnya

صدای آه وناله صندلیت تااینجا میاد :D

1397/03/28 - 17:08 توسط موبایل·
delnya

آخیییییییییییی طفلی چقد بدشانسه شدع صندلی تو :D

1397/03/28 - 17:08 توسط موبایل·
delnya

نخیر تو گفتی شهردار بدبختمون :Dیعنی شهردارشما :D

1397/03/28 - 17:09 توسط موبایل·
My life is nice

غلط کرده

نخیرمممممممممممم داره قربون صدقمم میرهعههههههههههههه خیلیم دلش بخواد{-18-}{-18-}{-18-}

1397/03/28 - 17:10 ·
delnya

کمتر بخور این صندلی بیچاره ازخدا گله وشکایت نکنه:D

1397/03/28 - 17:10 توسط موبایل·
delnya

بیچارع ازبس باد رها کردی قلبش پاره پاره شدع ایناهاش من دارم می بینم زبون بسته رو :D{-18-}

1397/03/28 - 17:11 توسط موبایل·
My life is nice

نخیرم منظورم شهردارکل بودچاقالوبشکه{-18-}{-18-}{-18-}نخیرم نمیکنه تازه شاکرم هست بابت من{-18-}{-18-}{-32-}

1397/03/28 - 17:12 ·
My life is nice

عههههههههههههههه نه بابا

پس تخت بدبخت وچی میگی خودت رفته کف زمین{-32-}{-32-}

1397/03/28 - 17:13 ·
delnya

نخیر مبل راحتی من اصن عین خیالش نیست چقدم بخاطر وجودمن تشکر میکنه {-18-}

1397/03/28 - 17:14 توسط موبایل·
delnya

آره بابا صندلیت دل ورودش دریده :D....

1397/03/28 - 17:16 توسط موبایل·
My life is nice

عهههههههههههههه نه بابامن که دیدم همه چیش ریخته بیرون بدبخت عمه مرده

1397/03/28 - 17:17 ·
My life is nice

نه باباچه حرفاااااااااااااا{-18-}{-18-}{-18-}

دروغه بهتانه

1397/03/28 - 17:18 ·
delnya

خودتم داری میگی همه چیش دریده گاز معده نیست مال تو گاز اشک آوره ....ازبس اشکش اومده قلبش پاره پاره شدع :D

1397/03/28 - 17:20 توسط موبایل·
delnya

ارباب رجوع مث بشکه توام بشکه خدا برسه به داد صندلیهاتون ...

1397/03/28 - 17:23 توسط موبایل·
My life is nice

ابججججججججججججججججججججججی جونم{-13-}{-13-}{-13-}

نداشتیماااااااااااااااااااا{-13-}{-13-}{-13-}

1397/03/28 - 17:23 ·
My life is nice

عههههههههههههههههه نخیرم من باربیم باااااااااااربی وعااااااااااالی

اونکه اره بابابشکه هم ردکردن{-18-}{-18-}{-18-}

1397/03/28 - 17:23 ·
delnya

اع این واسه من شرعی بود که :D

1397/03/28 - 17:24 توسط موبایل·
My life is nice

نخیرممممممممممممم نبودددددددددددددددد

لوسسسسسسسسسسسسسسسسس{-13-}{-13-}{-13-}

1397/03/28 - 17:24 ·
delnya

دیدی پس ارباب رجوع بشکه ها رو قورت داده کارمنو تونیست په :D

1397/03/28 - 17:25 توسط موبایل·
delnya

شرعیای تو چه مدلیاست؟

1397/03/28 - 17:26 توسط موبایل·
My life is nice

اره ارباب رجوعهااای بدددددددددد{-13-}{-13-}{-13-}{-18-}{-18-}{-18-}همون بشکه وچاقالو.........{-18-}{-18-}{-18-}

1397/03/28 - 17:27 ·
delnya

اع شرعیای من با مال تو خیلی فرق داره :D

1397/03/28 - 17:28 توسط موبایل·
delnya

ای چندش .....اگه بدع چطور براش کار میکنی ؟:/

1397/03/28 - 17:29 توسط موبایل·
My life is nice

چه فرقی مثلا{-18-}{-18-}{-18-}خوب چه کنم مجبورم{-18-}{-18-}{-18-}

1397/03/28 - 17:32 ·
delnya

خواگه اینجا بگم غیر شرعی میشه که:D

حتمآ سر میزشم پرخوراکیه؟:/

1397/03/28 - 17:34 توسط موبایل·
My life is nice

نمیدونم والاچی میگی

چی!!!!!!!!!!!

منظورتواصلایک درصدم نمیفهمم

1397/03/28 - 17:37 ·
delnya

غیر شرعیه بگم :/؟؟؟؟؟

1397/03/28 - 17:39 توسط موبایل·
My life is nice

نمیدونم

1397/03/28 - 17:41 ·
My life is nice

ابجی جونم پریساروبگم بیادمیتونی بخندونیمش بنظرت

1397/03/28 - 17:48 ·
delnya

بگو بیاد ولی منم حالم خوش نیست : (خودت که میدونی

1397/03/28 - 17:51 توسط موبایل·
My life is nice

اره جوندلم میدونم بخاطرهمین میگم دیگه عزیزجونم

1397/03/28 - 17:54 ·
delnya

مرسی عزیزم :* :*

1397/03/28 - 18:01 توسط موبایل·
delnya

نفس من برم زودی میام فعلآ :*

1397/03/28 - 18:06 توسط موبایل·
delnya

نفس کوجایی : (؟

1397/03/30 - 16:45 توسط موبایل·
My life is nice

سلام ابجی جونم

هیچ جا

الانی اومدم

چیزی شده

1397/03/31 - 11:10 ·
delnya

سلام {-35-}...همینطوری گلم دلم برات تنگ شده بود گفتم حالتو بپرسم

1397/04/1 - 02:34 توسط موبایل·
طراحي و اجرا: MyParsi.com
جامعه مجازي ايـــما يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 54.81.71.68