دیجیتال ویترین
کانال ایماگرام

توضیحات گروه

باشد قبول!
اصلا تو نگو
"دوستت دارم"
خودم میگویم ،
تو فقط بگو
"من هم همینطور"
این
"من هم همینطور"
که دیگر جمله ی عاشقانه نیست که نمیگویی .
راستی من
"جانم را هم برایت میدهم"...

کاربران گروه

16 نفر

طرفداران

11 نفر

آخرین بازديدکنندگان گروه

مدیران گروه

1 نفر

فروشگاه شارژ ایما

عشق یطرفه

گروه عمومی · 16 کاربر · 154 پست · شناسه گروه: 3937 · دسته بندی: شخصی

شعار عشق یطرفه :
_

مطالب ارسال شده در گروه عشق یطرفه

غزال(ghazall)
غزال(ghazall)
وقتی حالت خوب نیست
خاطــره ها زودتر از همه
میان به عیادتـتـــ
امضا: I hate you... But... I very love you... ازت متنفرم چون خیلی دوست دارم...
8 لایک:
غزال(ghazall)
غزال(ghazall)
سلام بچه ها از باربد خبر ندارید گوشیشو جواب نمیدهههههههههه ؟
امضا: I hate you... But... I very love you... ازت متنفرم چون خیلی دوست دارم...
8 لایک:
نينو(شاه ايروبيك)
نينو(شاه ايروبيك)
چون دوستت میدارم
مجبور نیستی آنگونه که روز آشنایی مان بودی باقی بمانی.
چون دوستت میدارم
مجبور نیستی خود را محدود کنی
به تصویری که از تو زنده مانده در من.
چون دوستت میدارم
می توانی در خودت ببالی
چیزهای جدیدی کشف کنی در وجودت
می توانی دگرگون شده, بشکفی ,تازه شوی
چون دوستت میدارم
می توانی آنچه هستی باقی بمانی
و آنچه نیستی شوی..
امضا: تنها صدای قلب تو حرمت خون منه کاشکی بدونی خواستنت به قیمت جون منه‌
دیدگاه غیرفعال · 1395/09/16 - 21:57 در گروه عشق یطرفه · شناسه: 10550297 · گزارش تخلف
نينو(شاه ايروبيك)
نينو(شاه ايروبيك)
mamad021 @

✘✘واسـم ” اُفــــت ” داره دیگه
بخوام با “تـــــــو” باشم
اصٓن ” تُـــــف ” بـــِ اون روزایى
كــــ با ☜ تـــــــو ☞ داشتـــم…. ✘✘

دیگه نبینمت دورو ورو مردیکه ب ی نا م و س
امضا: تنها صدای قلب تو حرمت خون منه کاشکی بدونی خواستنت به قیمت جون منه‌
نينو(شاه ايروبيك)
نينو(شاه ايروبيك)
-حتما شوخی میکنی..
آخر چطور دلت می آید از این همه خاطرات بگذری و آخر با یک خداحافظ رد پاهایت را بر قلبم جا بگذاری؟
نه نه..من باور ندارم ، چطور ممکن است آخر؟
نه تو هنوز اینجایی ، هنوز آوای تنفس هایت در گوشم میپیچد..
نه تو نرفتی.. تمام این ها چیزی جز کابوس نیست
میدانم ..فقط یک کابوس است
لعنتی بیا و با آن نوازش هایت مرا از این کابوس وحشتناک بیدار کن و در آغوشم بگیر..
ببین!من هنوز هم اینجا با نبودت دارم دیوانه وار عاشقی میکنم!
باز هم نمیخواهی برگردی
امضا: تنها صدای قلب تو حرمت خون منه کاشکی بدونی خواستنت به قیمت جون منه‌
دیدگاه غیرفعال · 1395/09/16 - 21:31 در گروه عشق یطرفه · شناسه: 10550272 · گزارش تخلف
نينو(شاه ايروبيك)
نينو(شاه ايروبيك)
✍تو دوره اے ڪہ سرآغآز رآبطہ هآ شده
خونه■

✍دلگرم نباش بہ این رابطہ ڪہ تہش پوچہ‌□

✍دخے جون اول و آخر توئی ڪہ میشے بآزیچه■
امضا: تنها صدای قلب تو حرمت خون منه کاشکی بدونی خواستنت به قیمت جون منه‌
دیدگاه غیرفعال · 1395/09/16 - 21:18 در گروه عشق یطرفه · شناسه: 10550264 · گزارش تخلف
نينو(شاه ايروبيك)
نينو(شاه ايروبيك)
چــّّقــّّـِِـِِــِِــِِد ّّ↶عــّّوّّض ّّشــّّدّّےــ
ّّدّّیِِـِِـِِــِِــِِــّّدّّی ّّدّّلــّّت ّّجــّّنــّّبــّّه ّّ↶نــّّـِِـِِــِِــِِدّّاّّشــّّت

ّّبّّـّّـّّـّّا ّّهّّـّّـّّـّّمّّـّّـّّـّّہ ↶ڴّّرّّمّّـّّـّّـّّے ّّوّّلّّـّّـّّـّّے
ّّطّّـّّـّّـّّرّّفّّـّّـّّـّّاّّے ّّمّّـّّـِِـِِـِِــِِــِِـّّا ّّ↶سّّـّّـّّـّّرّّد ّّهّّـّّـّّـِِــِِوّّاّّش


ّّپّّـّّـّّـّّس ّّ↶دّّیّّـّّـّّـّّگّّـّّـّّـّّه ّّنّّـّّـّّـّّزّّدّّیّّـّّـّّـّّڪ ّّنّّـّّـّّـّّشّّـّّـّّـّّو

ّّدّّرّّوّّغ ّّ↶مّّـّّـِِـِِــِِــِِـّّـّّرّّوّّغ ّّنّّـّّـّّـّّبّّـّّـّّـّّاّّف ّّبّّـّّـّّـّّـِِـِِــِِــِِرّّاّّم

ّّغّّـّّـّّزّّڸ ّّ↶خّّـّّـّّدّّاّّحّّـّّـّّــِِاّّفّّـّّـّّظّّـّّـّّیّّـّّـّّتّّـّّـّّـِِــِِو

ّّبّّـّّـّّخّّـّّـّّوّّڹ ّّ↶دّّیّّـّّـّّگّّـّّـّّہ ّّیِِـِِـِِــِِــِِـّّـّّوّّاّّش ّّیّّـّّـّّوّاشّّ
امضا: تنها صدای قلب تو حرمت خون منه کاشکی بدونی خواستنت به قیمت جون منه‌
دیدگاه غیرفعال · 1395/09/16 - 21:09 در گروه عشق یطرفه · شناسه: 10550261 · گزارش تخلف
صفحات: 1 2 3 4 5 آخرین صفحه
طراحي و اجرا: MyParsi.com
جامعه مجازي ايـــما يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 54.204.252.37