دیجیتال ویترین
اشتراک VIP
آفلاین 222 لایک
زِینَب


اطلاعات

سایر اطلاعات
زِینَب
10445 امتیاز
عضو فعال
0000-00-00
زن - مجرد
اسلام
تهران - تِهرآن

دنبال کنندگان

225 نفر

طرفداران

222 نفر

بازديدکنندگان پروفايل

توضیحات
vip

مدال های کاربر

کاربر ايما عضو رسمي کاردان عضو فعال

کد QR شخصی

فروشگاه شارژ ایما

زِینَب
زِینَب
بٌٍعِضًٌٍِےشٌٌٍٍٍِباًٌٍِ بد ًٌّّّجٌٍّوٌِرےٌِ ★ بـــــــــــــــــــــــــــــــغٌٍضٍِم ٌٌٍٍَمیٍِگٍُِّیرهٌٍِ★ بٌِعٍَِّـــــــــــــــضًٌِےوقٌٍٍَِِتًٌٍِّا ِبیًًٌٌٍٍٍَُِِِّچًٌٍاٌّرٌٍِِه ★ حــــــــــــــــــــــــــــًًٌٍٍٍَِسًٌٌٍٍِّم مٌِیٌٍِّمیٌُِرهٍٍِ ★ٌ بٌِعٍَِّضًٌِےًٌِوقٌٍٍَِِتًٌٍِّا ِتٌٍنهاًُیی★ گٌٍریٌِم مٌِــیِــًٌِگیٌِّرهٌِ ★ٍ بٌِعٍَِّضٌِے ًٌِوقٌٍٍَِِتاًٍٍُ قــٌُِیٌِدِ ★ خٌٍُِودٌٍَِمــٌِمًٍِّ مٍِیًٌَّزنٍّمٌٍ ★ بٌِعٍَِّضًٌِے ًٌِوقٌٍٍَِِتًٌٍِّا بًٌَا ِیٍََُِّه ★ اشًٌٍََِارهٌٍِ میًٌٌٌٌٍٍَُِشٌٍَّکنًٌٍم ★ بعٌٍُضًٌٌَِے وٌَقٍِتٌٍَِا تنٌٍَّهاٌٍَّیٌَِے★ مٌٍَّیزٌٍَِنٌٍِهُِ بٌٍَه سٌٍَِرٌٍَمِ ★ مٌِنٌَ تًٌٍٍِنهٌٍُامٌٍِّ چٌٍَّراَ★ّ کًٌٌٍٍٍَِسٌٍٍٍِّےٌٍِ نٌٌٍَِمیًٍَِفٌٍِهٌٌٍَمهٌٌٍَ ★ مٌٍَنٍ تٌِّنًٌٍَهامٌٍَِ چٌٍَقًٍَِِد‌ّ★َ ایٌٍَّنٍِ رٌٍَوٌٍِزاٌٍِ بًًٌٌٍَیرحًٌٍٍٍٍٍِِمٌٍٍٍٍٍٍِه ★ دًٌٌِلــــًٌٍَِمًًٌَِ گٌٍَِرٍِفٍُِْتًٌٍِه اٍِیــــٍِْنًٌِّ ★ ٍ چٍُِْزٍِاِْ سًُُْـٍَِرشًٌٍَ ُْنمُُیًٍِشٍِهْ ★ اِْْیًٌٍِْنٍِجًٌِْوٌِْرٍِیٍِ نٍٍَِبًٍٍِِِینٍٍِ مًَنوٍِْ ★ٌ دٍِلٍِِمًٌَِ مٍِثٌٍِلٍِ ًِتوٌْ شًٌِــاٍِدٍ
امضا: ★اللًّهُــمَ صَّــلِ عَــلَی مُحَمَّـدٍ وَ آلِ مُحَمَّــَد و عَجِّــلّ فَّرَجَهُــم★
زِینَب
زِینَب
✍هــًــــــــرْچــــــــــے اًزْ تــــــــــــــــــــو شٍـــــنـــــیـــــدًمْــــــ فًقًــــــــــطْ
سٌڪــــــــــوټــــــــــ ڪًــــــــــردًمــــــــــ✖ْ وًلــــــــــے بــــــــــا ایــــــــــڹْ حــــــــــاݪ ݘٍــــــــــشًـــــمــــــــــْ بٍــــــــــہ
هًــــــــــرڪــــــــــے ميــــــــــخورد
وًفــــــــــا دار بٍــــــــــہ اوڹْ⇦ حًــــــــــلْقًـــــتـــــ ⇨ْ بــــــــــودًمـــــ

بــــــــــا ايڹْـــــڪٍــــــــــہ الــــــــــاڹ خٍـــــيلــــــــــے دوريــــــــــــــــــــمـــــْ اًز هًــــــــــمـــــْ⇩ وًلــــــــــے يـــــادٍتـــــْ نًــــــــــرٍه ــــــــــے روز ღبــــــــــودــــــــــے يـٍــــــــــڪـــــے
از مًــــــــــــــــــــــــڹღْ
امضا: ★اللًّهُــمَ صَّــلِ عَــلَی مُحَمَّـدٍ وَ آلِ مُحَمَّــَد و عَجِّــلّ فَّرَجَهُــم★
زِینَب
زِینَب
این که فاصله میگیرم از اونایی که دوسشون دارم دلیل بر این نیس که از زندگیم حذفشون میکنم نه نه من فقط زیادی حساسم زیادی نگرانشون میشم سعی میکنم کمتر باشم .. !
امضا: ★اللًّهُــمَ صَّــلِ عَــلَی مُحَمَّـدٍ وَ آلِ مُحَمَّــَد و عَجِّــلّ فَّرَجَهُــم★
زِینَب
زِینَب
وقتی ی ادم ترکت کرد و رفت..حتی اگه تمام زندگیت پر باشه از رد پاش..باید بذاری بره.. اگه دلش باهات بود، هیچ قدرتی نمیتونست وادارش کنه ب رفتن!!
امضا: ★اللًّهُــمَ صَّــلِ عَــلَی مُحَمَّـدٍ وَ آلِ مُحَمَّــَد و عَجِّــلّ فَّرَجَهُــم★
زِینَب
زِینَب
حتی اگه بهت بدی کرده باشه ازش ناراحت باشی، هیچوقت اون لحظه های خوش ک کنارش بودیو یادت نمیره... هعــــــــــی
امضا: ★اللًّهُــمَ صَّــلِ عَــلَی مُحَمَّـدٍ وَ آلِ مُحَمَّــَد و عَجِّــلّ فَّرَجَهُــم★
زِینَب
زِینَب
دلم از کسی گرفته که فکر میکردم با اطرافیانم فرق داره!
امضا: ★اللًّهُــمَ صَّــلِ عَــلَی مُحَمَّـدٍ وَ آلِ مُحَمَّــَد و عَجِّــلّ فَّرَجَهُــم★
زِینَب
زِینَب
وقتی آدمای اطرافت رو بیشتر میشناسی ترجیح میدی رابطتو کمرنگ تر کنی...
امضا: ★اللًّهُــمَ صَّــلِ عَــلَی مُحَمَّـدٍ وَ آلِ مُحَمَّــَد و عَجِّــلّ فَّرَجَهُــم★
طراحي و اجرا: MyParsi.com
جامعه مجازي ايـــما يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 54.225.17.239