دیجیتال ویترین
اشتراک VIP
آفلاین 222 لایک
زِینَب


اطلاعات

سایر اطلاعات
زِینَب
10445 امتیاز
عضو فعال
0000-00-00
زن - مجرد
اسلام
تهران - تِهرآن

دنبال کنندگان

225 نفر

طرفداران

222 نفر

بازديدکنندگان پروفايل

توضیحات
vip

مدال های کاربر

کاربر ايما عضو رسمي کاردان عضو فعال

کد QR شخصی

فروشگاه شارژ ایما

زِینَب
زِینَب
قآصدکـــ فوت میکُنَـم تو رآ در خآطِرآتَم..
کُهنه‍ اَنبآرر اَز اتفآق هآی تَلخ در گوشه‍ ای سوت و کور اَز مَغز و قلبـم.. مثل مَکآنی که‍ مُــرده‍ هآ دَفن میشونـد.. فوت میکنمت دَر خآطِرآتم.. بـی شک تو بَدتـرین قآصدکــــ دنیآیی..
امضا: ★اللًّهُــمَ صَّــلِ عَــلَی مُحَمَّـدٍ وَ آلِ مُحَمَّــَد و عَجِّــلّ فَّرَجَهُــم★
زِینَب
زِینَب
نمــی بَخشَمتـــــ..
به‍ اون کَسـی که‍ می پَرَستـی میـدمت..
میـــرم بآ اینکه‍ مهـربـون نَدیدمت..
بآ اینکه‍ میکُشه‍ منــو نَدیدنت..
امضا: ★اللًّهُــمَ صَّــلِ عَــلَی مُحَمَّـدٍ وَ آلِ مُحَمَّــَد و عَجِّــلّ فَّرَجَهُــم★
7 لایک:
زِینَب
زِینَب
بَعضی وَقتآ بآید سکــوت کَــرد.. بآید تَلآطـم دَریـآ رآ درون خـود تَحَمـل کَــرد.. بآیـد حَــرف دل رآ قـورت دآد.. بآیَـد نِش‍َست و دیـد روزگـآر چه‍ به‍ سَـرت می آورد.. حَتـی نِمی تَوآن گـریه‍ کَـرد..! بآیـد بُغض کَـرد، دَم نَـزد و سُکــوتــــ کَـرد..
امضا: ★اللًّهُــمَ صَّــلِ عَــلَی مُحَمَّـدٍ وَ آلِ مُحَمَّــَد و عَجِّــلّ فَّرَجَهُــم★
زِینَب
زِینَب
شِکل مَن بآش.. هَر ش‍ب بِمیـر.. فَردآش بیدآر شو.. اَز سَـــر بگیـر.
امضا: ★اللًّهُــمَ صَّــلِ عَــلَی مُحَمَّـدٍ وَ آلِ مُحَمَّــَد و عَجِّــلّ فَّرَجَهُــم★
10 لایک:
زِینَب
زِینَب
گِِِّـِِِّاهِِِّـِِِّـی " ِِِّدِِِّلِِِّت " ...
ِِِّاِِِّز ِِِّسِِِّـِِِّن ِِِّو ِِِّسِِِّـِِِّـِِالِِِّـِِِّت ِِِّمِِِّـِِِّـی ِِِّگِِِّـِِِیرد ... !!! ِِِّمِِِّـیِِِّـِِِّخِِوِِِّاِِِّهِِِّـِِِی " ِِِّکِِِّـِِِّوِِِّدِِِّک " ِِِّبِِِّـِِِاشِِِّـِِِی .....!
ِِِّکِِِّـِِِّوِِِّدِِِّکِِِّـِِِّی ِِِّکِِِّـِِِّه ...
بِِِّـِِِّه ِِِّهِِِّـِر ِِِّبِِِّـِِِهانه ای ...

ِِِّبِِِّـِِِّه " ِِِّآِِِّغِِِّـِِِّوِِِّشِِِّـِ " ِِِغمخوِِِّاِِِّرِِِّی ...
پِِِّـِِنِِِّاِِِّه ِِِّمِِِی بِِِّـِِِّرِِِّد !!!
ِِِّو ...
ِِِّآِِِّسِِوِِِّدِِِّه " ِِِّاشِِِّـِِِّک " ِِِّمِِِّی ِِِّرِِِّیزد !!!
ِِِّهِِِّـِِِی ... ؛
ِِِّبِِِّـزرگ ِِِّک ِِِّباشِِِّـِی ...
بِِِّـِِِّاِِِّیِِِّـد ... :
" ِِِّبِِِّـِِِّغِِِّـِِِّض ِِِّهِِِّـِِِّـِِِّـِاِِِّی " ِِِّزِِِّیِِِّـادِِِّی ِِِّرِِِّا ...
" ِِبی ِِِّصِِِّـِِِّـدِِِّا " ِِِّدِِِّفِِِن ِِِّکِِِّـِنی.....!
!
امضا: ★اللًّهُــمَ صَّــلِ عَــلَی مُحَمَّـدٍ وَ آلِ مُحَمَّــَد و عَجِّــلّ فَّرَجَهُــم★
6 لایک:
زِینَب
زِینَب
[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
Ey janm..
امضا: ★اللًّهُــمَ صَّــلِ عَــلَی مُحَمَّـدٍ وَ آلِ مُحَمَّــَد و عَجِّــلّ فَّرَجَهُــم★
8 لایک:
زِینَب
زِینَب
بِهــش نِگـــآه‍ کُنـــی.. ببینــی اونَــم دآشتــه‍ بـه‍ تـو نِگــــآه‍ میکَــرده‍. ( :
امضا: ★اللًّهُــمَ صَّــلِ عَــلَی مُحَمَّـدٍ وَ آلِ مُحَمَّــَد و عَجِّــلّ فَّرَجَهُــم★
7 لایک:
صفحات: 3 4 5 6 7 آخرین صفحه
طراحي و اجرا: MyParsi.com
جامعه مجازي ايـــما يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 54.225.17.239